Tác phẩm tham dự giải báo chí búa liềm vàng lần thứ VIII-2023: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

20:27, 16/10/2023

Nguyễn Văn Va
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Cán bộ và công tác cán bộ có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, là khâu “then chốt của then chốt”; khẳng định và đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng công tác cán bộ; chăm lo xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ có đức, có tài, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh và Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I Nguyễn Vĩnh Thanh trao Giấy chứng nhận hoàn thành Lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo diện Ban TVTU quản lý nhiệm kỳ 2025-2030.
Ảnh: Văn Huỳnh

Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh và Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I Nguyễn Vĩnh Thanh trao Giấy chứng nhận hoàn thành Lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo diện Ban TVTU quản lý nhiệm kỳ 2025-2030.

Ảnh: Văn Huỳnh

Trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương, trong những năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ; đồng thời tham mưu xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, đặc biệt Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20-10-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và Kết luận số 88-KL/TU ngày 12-4-2022 “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20-10-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX”… nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

Bên cạnh việc tham mưu ban hành các nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định còn tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nhiều biện pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ. Nổi bật là:

Chất lượng công tác tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức đã được nâng cao. Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức được xây dựng trên cơ sở vị trí việc làm, số lượng biên chế được giao và đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; Chỉ tuyển dụng khi địa phương, cơ quan, đơn vị thực sự có nhu cầu và phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm. Kết quả 5 năm qua, toàn tỉnh đã tuyển dụng, tiếp nhận 1.236 người (915 công chức, 321 viên chức), 100% công chức tuyển dụng mới từ cấp huyện trở lên có trình độ đại học chính quy, trong đó có nhiều người tốt nghiệp ở những trường chất lượng cao. Qua đó, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức được tuyển dụng cơ bản đáp ứng yêu cầu; đã chú trọng đến việc tuyển dụng công chức, viên chức có trình độ phù hợp theo vị trí việc làm để tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Thường xuyên nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị… góp phần nâng cao trình độ, kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức. Từ năm 2020 đến nay, đã có hàng nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở Trung ương và ở tỉnh, trong đó: Cao cấp lý luận chính trị: 317 đồng chí; Trung cấp lý luận chính trị: 1.236 đồng chí; Bồi dưỡng theo chức danh 102 đồng chí; Bồi dưỡng chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: 242 đồng chí.

Trong công tác quy hoạch cán bộ, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 25-3-2022 về rà soát, bổ sung quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ theo Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27-12-2021 của Bộ Chính trị. Theo đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp. Việc rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ đảm bảo dân chủ, khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Căn cứ kết quả quy hoạch cán bộ ở cấp dưới để xây dựng quy hoạch cán bộ ở cấp trên, có kế thừa và phát triển. 100% cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu đều có trong quy hoạch (hoặc quy hoạch tương đương); đồng thời các cấp uỷ, tổ chức đảng đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn; bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới, có triển vọng phát triển.

Tham mưu thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử. Thực hiện các quy định của Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 603-QĐ/TU ngày 3-1-2023 “về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử” để tổ chức thực hiện đảm bảo thống nhất theo đúng quy trình, quy định. Đến nay, việc bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Việc đổi mới quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đã thúc đẩy cán bộ tích cực nghiên cứu, học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc để khẳng định năng lực của mình trước tập thể, qua đó chất lượng cán bộ được nâng lên từng bước góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Kết quả từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử 1.867 lượt cán bộ (cấp tỉnh 269; cấp huyện 1.128, khối sở, ngành: 470); không có trường hợp nào bổ nhiệm không đúng quy trình hoặc khi đề bạt, bổ nhiệm chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Công tác đánh giá cán bộ là khâu quan trọng, là căn cứ để thực hiện các khâu trong công tác cán bộ. Theo đó đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong đánh giá, xếp loại đối với các tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể. Đến nay, công tác đánh giá cán bộ đã có sự chuyển biến tích cực, được tiến hành thường xuyên, nền nếp, định kỳ hàng năm và khi thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Tham mưu triển khai tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 640-QĐ/TU ngày 10-3-2023 “về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”. Trong đó tập trung vào cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt, cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, có triển vọng phát triển để luân chuyển rèn luyện qua thực tiễn cơ sở; cán bộ đã giữ chức vụ 10 năm liên tiếp tại một cơ quan, đơn vị còn đủ tuổi công tác... Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã luân chuyển, điều động 30 lượt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; thực hiện tốt chủ trương có ít nhất 1 đồng chí trong thường trực cấp ủy không là người địa phương tại 10/10 huyện, thành phố.

Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai thực hiện nền nếp, hiệu quả, đúng quy định. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, cán bộ được quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trở lên; cán bộ trước khi được cấp có thẩm quyền đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, luân chuyển đều phải thực hiện việc thẩm định về chính trị hiện nay và có kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cấp có thẩm quyền. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 15.653 lượt cán bộ từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, trong đó phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử: 10.894 lượt cán bộ; thẩm định nhân sự đại hội: 412 lượt cán bộ, thẩm định nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp: 6.847 lượt cán bộ... Việc thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, không để lọt các trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Những trường hợp có vấn đề chính trị hoặc có quan hệ chính trị phức tạp đều được thẩm tra, xác minh làm rõ, kịp thời phục vụ công tác cán bộ.

Trong những năm tới, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng quốc tế hóa nguồn nhân lực vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với nước ta. Tình hình đó tác động mạnh mẽ, toàn diện, sâu sắc đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; đặt ra yêu cầu phải tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng, cơ cấu phù hợp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com