Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các Dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại Khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng

18:34, 09/10/2023

Ngày 6-10-2023, thay mặt Ban TVTU, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đã ký ban hành Thông báo kết luận số 882-TB/TU về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các Dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại Khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng. Nội dung thông báo như sau:

Ngày 29/9/2023, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp đánh giá tình hình công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện các Dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng dự họp có thủ trưởng các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Thanh tra tỉnh; các đồng chí: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hưng, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các Dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng; ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận:

1. Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, nhất là Ban cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các Dự án phát triển kinh tế - xã hội khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng. Các quy trình, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các Dự án được tiến hành bài bản, thận trọng theo đúng các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước hiện hành; công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân nuôi trồng thủy sản đã hết hạn hợp đồng thuê đất trong quá trình GPMB được triển khai đồng bộ, huy động được nhiều lực lượng tham gia; công tác đối thoại, tiếp công dân, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công dân được thực hiện chủ động, kịp thời, đúng thẩm quyền. Công tác phối hợp nắm tình hình và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn được thực hiện chặt chẽ, bài bản, không để bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự...

Tuy nhiên, công tác GPMB phục vụ các Dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, hiện tại chỉ bàn giao thực địa được 1 trong 3 Dự án; người dân nuôi trồng thủy sản mặc dù đã hết hạn thuê đất nhưng chưa bàn giao mặt bằng cho chính quyền quản lý; do vậy đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các Dự án và môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

2. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất quyết tâm chính trị trong việc GPMB triển khai các Dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng. Các Dự án này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng ý chủ trương (Thông báo số 227-TB/TU, ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thông báo số 318-TB/TU, ngày 14/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh).

Việc thu hút đầu tư các Dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) “về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; phù hợp với chủ trương, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025; đồng thời phù hợp với quy hoạch khu vực Cồn Xanh là khu vực phát triển công nghiệp, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nghĩa Hưng và của tỉnh, từng bước đưa Nghĩa Hưng trở thành 1 trong 4 cực tăng trưởng theo định hướng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3. Công tác GPMB là khâu quan trọng trong việc triển khai thực hiện các dự án, là công việc khó khăn, phức tạp. Để các Dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng được triển khai thực hiện theo kế hoạch, sớm đi vào hoạt động, tạo công ăn việc làm cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

3.1 Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2022-2025 (Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh) tại các Văn bản: Thông báo số 227-TB/TB ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch đầu tư Tổ hợp dự án do Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình đề xuất tại huyện Nghĩa Hưng; Thông báo số 318-TB/TU ngày 14/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các dự án của Công ty cổ phần Xuân Thiện Nam Định, Công ty cổ phần Xuân Thiện Nghĩa Hưng và Công ty cổ phần bê tông Nghĩa Hưng tại huyện Nghĩa Hưng; Thông báo số 02-TB/BCĐ ngày 09/8/2023 của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh về phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; Thông báo kết luận số 783-TB/TU ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các Dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại Khu vực cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng; Thông báo số 832-TB/TU ngày 22/8/2023 của Thường trực Tỉnh ủy về tình hình hoạt động khiếu kiện của các hộ dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng; các Thông báo số 511-TB/TU ngày 13/5/2022, số 399-TB/VPTU ngày 08/8/2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh.

3.2 Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng tiếp tục tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân đang nuôi trồng thủy sản đã hết hạn hợp đồng tại khu vực Cồn Xanh (khi có những nội dung phát sinh mới mà người dân kiến nghị trong quá trình GPMB); chỉ đạo Thanh tra tỉnh sớm ban hành Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực Cồn Xanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan: Tập trung hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn huyện Nghĩa Hưng giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình GPMB triển khai các Dự án; cử cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trực tiếp xuống hướng dẫn, hỗ trợ huyện Nghĩa Hưng khi cần thiết; rà soát các quy định của pháp luật để hỗ trợ người dân thuộc diện thu hồi đất (nếu có); làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác GPMB.

3.3 Giao Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng chỉ đạo, tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau:

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giải thích, vận động người dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân trong vùng Dự án, căn cứ đề nghị của Nhân dân để báo cáo cấp có thẩm quyền tạo điều kiện hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống; huy động cả hệ thống chính trị của huyện vào cuộc; tranh thủ người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Phát huy vai trò, tính tiên phong của tổ chức đảng, đảng viên; các tổ chức, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện và vận động người thân gia đình thực hiện công tác GPMB.

- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác GPMB theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, chú trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; xử lý ngay từ cơ sở, không để người dân khiếu kiện kéo dài, đông người lên tỉnh và Trung ương, không để hình thành điểm “nóng” về an ninh trật tự. Chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước với các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ những nút thắt, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác GPMB.

- Chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể về tiến độ công tác GPMB đối với từng Dự án; hàng tuần, hàng tháng kiểm đếm tiến độ để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác GPMB. Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo GPMB tỉnh được phân công nhiệm vụ phụ trách và các cấp, các ngành có liên quan, nhất là những vấn đề khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

- Chỉ đạo UBND huyện rà soát, xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo nghề đối với người dân thuộc diện thu hồi đất tại khu vực Cồn Xanh theo nguyện vọng và quy định của pháp luật để kịp thời đáp ứng nhu cầu làm việc trong các nhà máy của Tập đoàn Xuân Thiện khi các Dự án đi vào hoạt động.

- Chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai các Dự án. Kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với những đơn vị, cán bộ không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm ảnh hưởng đến quá trình GPMB triển khai các Dự án.

3.4 Giao Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo tăng cường bám sát, nắm chắc địa bàn, tình hình; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp có biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục phù hợp; xây dựng phương án chủ động, cụ thể, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kịp thời, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, các đối tượng lợi dụng tình hình gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

3.5 Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của tất cả các loại hình, phương tiện, giải pháp truyền thông để giải thích, về vai trò, ý nghĩa quan trọng, cấp thiết của công tác GPMB đối với công tác thu hút đầu tư; lợi ích, hiệu quả của các Dự án đầu tư trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

3.6 Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác vận động đoàn viên, hội viên và người dân; cử cán bộ có uy tín, kinh nghiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị của huyện Nghĩa Hưng hướng dẫn, hỗ trợ cấp cơ sở trong công tác vận động để tạo sự đồng thuận, nhất trí, tích cực hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

3.7 Giao Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nghĩa Hưng tiến hành hỗ trợ xây mới, sửa chữa Nhà Đại đoàn kết từ các nguồn hợp pháp cho các hộ dân đã bàn giao mặt bằng thực hiện các Dự án theo chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước hiện hành.

3.8 Giao đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Trần Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh - Phụ trách Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác GPMB đối với các Dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại Khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, nhất là những vấn đề phát sinh để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương, cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban cán sự đảng UBND tỉnh) để xem xét, quyết định./.

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com