Phát huy truyền thống 93 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Nam Định phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành cơ quan tham mưu tin cậy và đắc lực của cấp ủy

20:36, 12/10/2023

Nguyễn Văn Va
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
 Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Quá trình hình thành và phát triển của ngành Tổ chức xây dựng Đảng gắn liền với lịch sử ra đời và truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay từ khi mới thành lập (3-2-1930), Đảng ta đã quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự vững mạnh của Đảng. Ngày 14-10-1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khai mạc tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. Sau khi thành lập, Bộ Tổ chức kiêm giao thông đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX đã quyết định lấy ngày 14-10 hàng năm là ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Trải qua 93 năm, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng không ngừng lớn mạnh, tích cực tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên; tham mưu giúp Đảng củng cố, phát triển tổ chức của hệ thống chính trị và tuyển chọn được những cán bộ, đảng viên, những chiến sĩ ưu tú, trung kiên cho Đảng, cho cách mạng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các thế hệ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với sự phát triển của phong trào cách mạng và công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nam Định luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tập trung tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ và có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. 

Tính đến giữa nhiệm kỳ 2020-2025, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, các nghị quyết của Trung ương khóa XIII; đồng thời tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành hệ thống văn bản nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị… của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh, như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quyết định ban hành Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý và tương đương trong hệ thống chính trị tỉnh Nam Định; Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ tỉnh đến cơ sở…

Biểu diễn văn nghệ trong Lễ Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023.
Ảnh: Việt Thắng

Biểu diễn văn nghệ trong Lễ Tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" năm 2023.

Ảnh: Việt Thắng

Song song với việc tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động phối hợp, tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Kết quả: Phối hợp tham mưu lãnh đạo, và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời tham mưu thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sau bầu cử; chủ động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 đạt kết quả tốt; tham mưu triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 bảo đảm nghiêm túc, đúng quy trình, quy định; tham mưu triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; phối hợp tham mưu sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện giai đoạn 2023-2030; hướng dẫn sắp xếp tổ chức đảng, sinh hoạt của đảng viên gắn với sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho 20.952 đảng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; xem xét, quyết định kết nạp 4.934 đảng viên mới đồng thời rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng...

Tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới. Trong nửa nhiệm kỳ qua đã tham mưu thực hiện quy trình kiện toàn 2 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện luân chuyển 5 lượt cán bộ, điều động 31 lượt cán bộ; Bổ nhiệm lại 24 cán bộ, bổ nhiệm mới 38 cán bộ; giới thiệu ứng cử 96 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và chức danh cán bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tham mưu cử 2.111 lượt cán bộ đào tạo bồi dưỡng theo chức danh, chuyên môn nghiệp vụ; 409 cán bộ đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 110 cán bộ đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ… Tham mưu, hướng dẫn triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị theo Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 2-2-2023 của Bộ Chính trị. Tham mưu thực hiện nghiêm túc việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là cán bộ Lão thành Cách mạng, cán bộ Tiền Khởi nghĩa, cán bộ lãnh đạo diện ban thường vụ cấp ủy quản lý, cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025…

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, toàn ngành tiếp tục tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Tỉnh ủy, các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quyết liệt thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2023-2026 theo lộ trình đề ra gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu của công tác cán bộ, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Tham mưu thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy quản lý. Tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Phối hợp làm tốt công tác thẩm định, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên phục vụ công tác cán bộ và công tác kết nạp đảng viên theo quy định... Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính và thực hiện nghiêm chế độ giao ban tháng, quý, năm trong ngành theo quy định. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ toàn ngành; coi trọng xây dựng văn hóa công sở; từng bước tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa học; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, khơi dậy nhiệt huyết, phát huy khả năng của đội ngũ cán bộ, công chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, tin cậy của cấp ủy./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com