Phát huy vai trò của Hội Nông dân các cấp trong xây dựng nông thôn mới

08:05, 13/05/2013

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch HND tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Nam Định về những thành tựu nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân ở tỉnh ta nhiệm kỳ qua, những định hướng nhiệm vụ của HND các cấp trong nhiệm kỳ 2013-2018.

PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của HND các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là kết quả tham gia xây dựng NTM?

Đồng chí Nguyễn Văn Thành: Phát huy vai trò là trung tâm, nòng cốt của các phong trào nông dân, các cấp HND trong tỉnh đã không ngừng tuyên truyền, vận động hội viên đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội HND tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2008-2013) đã đề ra. Các cấp HND đã tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển hội viên mới, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh năm 2012 đạt 354.828 hội viên, chiếm 86,6% tổng số hộ nông thôn; bình quân mỗi năm kết nạp thêm 8.000 hội viên. Tỷ lệ Hội cơ sở vững mạnh chiếm 83%, cơ sở khá bằng 16%, cơ sở trung bình 1%; chi hội vững mạnh 80,1%, chi hội khá 15,8%, chi hội trung bình bằng 4,1%. 100% hội cơ sở và 100% chi hội có quỹ hội, tổng số quỹ hội đạt gần 17 tỷ đồng. Thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, các cấp HND trong tỉnh đã tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề phổ biến những tiến bộ KHKT, những giống cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp gắn với việc hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, đồng thời đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại và tổ hợp tác, xây dựng HTX. Nhiều phong trào thi đua được phát động sôi nổi như: Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo; Xây dựng gia đình nông dân văn hoá - xây dựng NTM; Nông dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh. Qua bình xét hằng năm, có 59.115 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; trong đó có 1.993 hộ đạt cấp Trung ương, 8.362 hộ đạt cấp tỉnh. Toàn tỉnh có 300.749 hộ hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chiếm 84,8% so với hộ đăng ký. Ngoài khích lệ, động viên hội viên nông dân trong tỉnh phát huy nội lực, đổi mới nếp nghĩ, cách làm, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, khai thác có hiệu quả nội lực, tiềm năng, thế mạnh của địa phương, HND các cấp còn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tăng cường “liên kết bốn nhà”; đẩy mạnh các hoạt động tín chấp giúp hội viên vay vốn, phát triển ngành nghề truyền thống và hình thành các làng nghề mới để giải quyết việc làm cho nông dân. HND các cấp đã tín chấp với các chi nhánh Ngân hàng NN và PTNT giúp 29.480 hộ vay vốn với số tiền 1.897,9 tỷ đồng; nhận ủy thác từ Ngân hàng CSXH cho 47.967 hộ vay 790 tỷ đồng; xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh đạt 13 tỷ 798 triệu đồng cho trên 10 nghìn hộ hội viên nông dân vay phát triển sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn vay giải quyết việc làm với 30 dự án, tổng số vốn 4,23 tỷ đồng cho 350 lao động nông thôn vay; 11 dự án từ nguồn vốn ủy thác của Trung ương Hội với số vốn 6,1 tỷ đồng cho 246 hộ vay phát triển sản xuất kinh doanh. Các cơ sở Hội còn phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp vật tư phân bón, thức ăn chăn nuôi cho hội viên nông dân với phương thức trả chậm, hằng năm cung cấp trên 3,5 nghìn tấn các loại. Tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM, các cấp HND đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, hội viên nông dân để thống nhất nhận thức, xác định xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó nông dân giữ vai trò chủ thể, tạo sự đồng thuận, chung sức thực hiện. HND phối hợp với các ban, ngành ở địa phương để xây dựng Đề án NTM sát với thực tế, đảm bảo tính khả thi và khả năng huy động nguồn lực để thực hiện. Qua hơn 2 năm triển khai xây dựng NTM, các phong trào thi đua của Hội đã tập trung vào thực hiện các mục tiêu tiêu chí NTM, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng mô hình cánh đồng 150 triệu đồng/ha/năm; hộ nông dân đạt giá trị sản xuất 100 triệu đồng/hộ/năm trở lên; duy trì và phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp; khuyến khích hội viên nông dân làm giàu chính đáng, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nông dân. Các cấp Hội đã phát huy vai trò trong việc tham gia xây dựng giám sát và tổ chức thực hiện quy hoạch NTM trong tỉnh; vận động, tham gia xây dựng 45 cánh đồng mẫu lớn, vận động nông dân góp công, góp sức xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang vườn, nhà ở khang trang, sạch đẹp và bảo đảm theo quy hoạch; tham gia công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn. Với những chương trình hoạt động, phong trào thi đua thiết thực, HND các cấp đã góp phần tích cực vào kết quả chương trình xây dựng NTM của tỉnh.

Lãnh đạo HND tỉnh tham quan xưởng đúc đồng của doanh nghiệp tư nhân Dương Bá Dũng, Thị trấn Lâm (Ý Yên). Ảnh: Hoàng Thanh Tuấn
Lãnh đạo HND tỉnh tham quan xưởng đúc đồng của doanh nghiệp tư nhân Dương Bá Dũng, Thị trấn Lâm (Ý Yên). Ảnh: Hoàng Thanh Tuấn

PV: Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp HND trong tỉnh trong nhiệm kỳ tới?

Đồng chí Nguyễn Văn Thành: Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2013-2018, HND các cấp tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức HND vững mạnh, vận động hội viên nông dân tính cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, thời gian tới các cấp HND trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân về lợi ích, những khó khăn, thuận lợi của công cuộc xây dựng NTM. Tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân đi tham quan các điển hình ở các địa phương khác để học hỏi kinh nghiệm, từ đó huy động trí tuệ, nguồn lực cho xây dựng NTM. Vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động thực hiện 19 tiêu chí NTM, phấn đấu mỗi cơ sở hội có một việc làm thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng NTM. HND cơ sở phối hợp tham gia rà soát, bổ sung quy hoạch quản lý sử dụng đất, quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là quy hoạch đất trồng lúa, vận động nông dân đóng góp tiền của, công sức để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tiêu chí NTM. Phối hợp với ngành NN và PTNT vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, chuyển giao tiến bộ KHKT, cơ giới hoá các khâu sản xuất và khôi phục phát triển làng nghề để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, đứng ra tín chấp vay vốn, vật tư trả chậm cho nông dân thông qua các nguồn, lồng ghép với các chương trình, dự án để hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tích cực vận động nông dân phát triển các hình thức tổ chức sản xuất theo mô hình: hợp tác, hợp tác xã, tổ dịch vụ, trang trại, gia trại, thành lập các doanh nghiệp vừa và nhỏ, liên kết giữa các doanh nghiệp, hộ nông dân để có điều kiện xây dựng thương hiệu sản phẩm, quảng bá sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu: 80% chi hội và hội cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh; 40% số hộ nông dân đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; giảm 3% số hộ hội viên nghèo hằng năm; 80% hộ nông dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; mỗi cơ sở hội ở địa phương xây dựng NTM có một việc làm cụ thể, thiết thực..., góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng NTM của tỉnh.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Hoàng Tuấn (thực hiện)BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com