UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

17:51, 30/12/2022

Ngày 30-12-2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2023.

Mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao chất lượng các chỉ số CCHC tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh, chỉ số quản trị hành chính công, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân, triển khai có hiệu quả và hoàn thành chỉ tiêu năm 2023 của Kế hoạch tổng thể CCHC tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố xác định công tác CCHC là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phải thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả các nội dung CCHC; lấy sự hài lòng của người dân và tổ chức làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước; phải nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Năm 2023, toàn tỉnh sẽ đẩy mạnh thực hiện 7 nhóm giải pháp gồm: Chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử để hoàn thành 6 nhóm nhiệm vụ gồm: Rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật, sự thay đổi của các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, hướng tới sự hài lòng của người dân, tổ chức, tập trung ở các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, chính sách xã hội; kịp thời xử lý các vướng mắc dẫn đến việc giải quyết TTHC bị chậm, muộn; việc trả lại, bổ sung hồ sơ TTHC đối với người dân, tổ chức. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bên trong các cơ quan hành chính Nhà nước; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII trên cơ sở Đề án của tỉnh, đảm bảo chỉ tiêu giảm số đơn vị sự nghiệp; giảm chi trực tiếp từ ngân sách đối với đơn vị sự nghiệp công lập và lộ trình tinh giản biên chế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hoàn thiện cơ chế tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập; nâng mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho các đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử. Chủ động xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, xây dựng kho dữ liệu điện tử dùng chung của tỉnh; kết nối, khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư trong giải quyết TTHC và hoạt động hành chính các cấp./.

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com