Thông tri về việc lãnh đạo Đại hội Hội Luật gia các cấp và Đại hội Hội Luật gia tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2024-2029

15:39, 24/11/2023

Ngày 22-11-2023, thay mặt Ban TVTU, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Quốc Chỉnh đã ký ban hành Thông tri số 10-TT/TU về việc lãnh đạo Đại hội Hội Luật gia các cấp và Đại hội Hội Luật gia tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2024-2029. Nội dung như sau:

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền, Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã từng bước được củng cố và phát triển, tổ chức và hoạt động có bước đổi mới, đóng góp tích cực vào việc xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Các hoạt động phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, phản biện xã hội, giám sát thi hành pháp luật, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và vi phạm pháp luật được triển khai, phát huy hiệu quả, góp phần ổn định chính trị, nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác, các cấp hội luật gia của tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế: công tác phát triển hội viên và thành lập các tổ chức hội cấp huyện, một số cơ quan, đơn vị gặp nhiều khó khăn, chưa tương xứng với số lượng những người đã và đang làm công tác pháp luật tại địa phương; hoạt động của các chi hội còn hạn chế, tính chủ động và tinh thần trách nhiệm của một số hội viên chưa cao; một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của hội luật gia, chưa xác định rõ tính chất, đặc thù của hội trong hệ thống chính trị.

Để tổ chức thành công Đại hội Hội Luật gia các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới và Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 26/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, các kế hoạch và hướng dẫn của Hội Luật gia Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Hội Luật gia cấp tỉnh, Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đại hội hội luật gia các cấp trong tỉnh thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực, động viên các hội viên hội luật gia phát huy vai trò chủ động, tích cực, đoàn kết trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội, đóng góp tích cực trong công tác, xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội trên địa bàn tỉnh.

2. Lãnh đạo làm tốt công tác chuẩn bị đại hội: Báo cáo chính trị của ban chấp hành phải đánh giá đầy đủ tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, nêu rõ hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khả thi thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức hội trong nhiệm kỳ tới. Lãnh đạo làm tốt công tác nhân sự, lựa chọn cán bộ đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định để giữ cương vị chủ chốt của hội, có đủ năng lực lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội. Chỉ đạo các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh theo tôn chỉ, mục đích của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.

3. Chỉ đạo các cấp chính quyền, cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để hội luật gia chuẩn bị, tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

4. Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn các huyện hội, thành hội, hội luật gia các sở, ngành, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và UBND cấp huyện để lãnh đạo tổ chức đại hội hội luật gia cơ sở và Đại hội Hội Luật gia tỉnh theo đúng Điều lệ và Kế hoạch của Hội Luật gia Việt Nam. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo yêu cầu tiến độ; hoàn thành đại hội cấp tỉnh xong trước ngày 30/7/2024.

5. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh theo dõi và tổng hợp kết quả, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Thông tri này phổ biến đến chi bộ./.

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com