Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ VIII-2023: Củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng bắt đầu từ công tác quản lý đảng viên

19:57, 26/10/2023

Đối với công tác xây dựng tổ chức Đảng thì công tác quản lý đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên nhưng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đảng mạnh là do mỗi một chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do mỗi một đảng viên ra sức làm trọn 10 nhiệm vụ đã ghi trong Điều lệ Đảng”. Quản lý đảng viên tốt sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; ngược lại, nếu quản lý đảng viên thiếu chặt chẽ sẽ làm cho các nguyên tắc của Đảng thực hiện không nghiêm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng bị giảm sút, thậm chí có tổ chức đảng còn mất vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhiều năm tuổi Đảng.
Ảnh: Xuân Thu

Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhiều năm tuổi Đảng.

Ảnh: Xuân Thu

Trong nhiều năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh luôn xác định coi trọng công tác quản lý đảng viên và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, Đảng bộ tỉnh đã chú trọng việc phổ biến, quán triệt các quy định của Trung ương và cấp ủy cấp trên về công tác quản lý đảng viên đến các tổ chức đảng trực thuộc và toàn thể đảng viên để nghiên cứu, quán triệt, thực hiện như: Điều lệ Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30-7-2021 của BCH Trung ương khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28-9-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18-1-2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên... Triển khai chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường công tác quản lý đảng viên. Đặc biệt trong thời gian qua, các cấp ủy đã coi trọng việc triển khai thực hiện thường xuyên công tác rà soát, đối khớp hồ sơ đảng viên để kịp thời phát hiện những sai sót; góp phần thực hiện trước một bước công tác sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố (đã hoàn thành năm 2022) và chuẩn bị sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2031.

Thực hiện đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh đã giúp công tác lý đảng viên trong Đảng bộ tỉnh ngày càng đi vào nền nếp. Trong đó, trên cơ sở các nhiệm vụ của đảng viên được quy định tại Điều lệ Đảng, hầu hết các chi bộ đã thực hiện nghiêm túc việc phân công công tác cho đảng viên, đảm bảo mỗi đảng viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với năng lực, sở trường, từ đó phát huy được vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng hoặc khi được yêu cầu, đảng viên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, các đảng viên trong chi bộ tham gia góp ý. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công là cơ sở để chi bộ đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm. Công tác quản lý hồ sơ đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng được thực hiện nền nếp. Hồ sơ đảng viên được cấp ủy cơ sở quản lý chặt chẽ theo chế độ mật, hàng năm được bổ sung lý lịch theo quy định. Hầu hết ban tổ chức cấp huyện đã cử cán bộ chuyên trách, theo dõi công tác tiếp nhận và giới thiệu sinh hoạt Đảng nhằm đảm bảo kịp thời tiếp nhận và giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên khi có thay đổi về đơn vị công tác, nơi cư trú, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, đi công tác, học tập ở nước ngoài. 

Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm được thực hiện theo đúng quy định, lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể; dần khắc phục tình trạng nể nang, né tránh; tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục. Cấp ủy cấp trên đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất, cơ bản đảm bảo tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Kết quả đánh giá hàng năm thường có trên 82% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000, Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị về thực hiện quy định trách nhiệm của đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Qua đó, hầu hết đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; gần gũi, gắn bó với nhân dân; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Việc thực hiện giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng được thực hiện theo đúng quy định của Đảng, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy trình, thủ tục và đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của đảng viên. Việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú được quan tâm, chú trọng thực hiện trên tinh thần tạo điều kiện cho đảng viên vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa chấp hành nhiệm vụ của người đảng viên. Hiện toàn Đảng bộ tỉnh có hơn 3.300 đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú. Các cấp ủy, chi bộ đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức, phương pháp để nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi đi làm ăn xa nơi cư trú. Nhiều đồng chí bí thư chi bộ đã có những giải pháp để thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng viên đi làm ăn xa như thường xuyên gọi điện thăm hỏi, thông báo tình hình địa phương; nắm tình hình qua người thân, những người ở địa phương cùng đi làm ăn xa với đảng viên, lập nhóm zalo gồm những đảng viên đi làm ăn xa để dễ dàng thông tin, quản lý đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; hoạt động rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, quy định của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng bộ tỉnh luôn chủ động nghiên cứu, triển khai việc nắm bắt, đánh giá tình hình tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách; nghiên cứu, tham mưu triển khai thí điểm phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử để góp phần nâng cao hiểu biết, nhu cầu thông tin của đảng viên và giúp vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng được kịp thời, khoa học.

Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên là góp phần thường xuyên tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Phòng Tổ chức đảng - đảng viên
(Ban Tổ chức Tỉnh ủy)BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com