Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025

11:23, 20/10/2023

Ngày 18-10-2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã ký ban hành Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025. Nội dung Thông báo như sau:

Ngày 17/10/2023, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp cho ý kiến về Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đoàn ĐBQH tỉnh; Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng dự họp có Thường trực các huyện ủy, thành ủy trực thuộc và Thủ trưởng các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe đại diện Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Văn bản số 207-CV/BCSĐ ngày 02/10/2023 về Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023 - 2025 (Phương án tổng thể), ý kiến của các đồng chí Bí thư huyện ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND 10 huyện, thành phố và đại biểu tham dự Hội nghị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận:

1. Đồng ý chủ trương với Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023 - 2025, như đề nghị của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại Văn bản số 207-CV/BCSĐ ngày 02/10/2023. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh: Chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của các đồng chí tham dự Hội nghị hoàn thiện Phương án tổng thể để báo cáo, xin ý kiến Bộ Nội vụ chậm nhất là ngày 31/10/2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 972/CĐ-TTg, ngày 17/10/2023. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, các bộ, ngành Trung ương để kịp thời tiếp thu, hoàn thiện Phương án tổng thể làm căn cứ lập Hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính huyện Mỹ Lộc vào thành phố Nam Định và cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023 - 2025. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật để có những giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt trong việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, trước mắt là giai đoạn 2023 - 2025; bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch, lộ trình đề ra. Chỉ đạo đảm bảo nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định.

2. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính là công việc khó, phức tạp, quy trình được tiến hành nhiều bước chặt chẽ... Để việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng kế hoạch đã đề ra; tạo sự thống nhất, đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

2.1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 48- KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 117/NQ-CP, ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025, Công điện số 972/CĐ-TTg, ngày 17/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 15- CT/TU, ngày 26/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, Thông bảo số 817-TB/TU, ngày 03/8/2023 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, các bộ, cơ quan Trung ương nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động trong cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

2.2. Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau.

- Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước; mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương; giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

- Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan hoàn thiện Phương án tổng thể, Hồ sơ Đề án theo quy định. Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; quyết tâm, quyết liệt tập trung thực hiện các bước sắp xếp theo lộ trình, đảm bảo chất lượng, thời gian, kế hoạch đề ra. Quá trình triển khai phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy Đảng; cần bàn bạc kỹ lưỡng trong tập thể lãnh đạo, tham vấn ý kiến để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân; thận trọng, không được chủ quan duy ý chí, chắc đến đâu làm đến đó.

- Về tên gọi các xã, phường sau sắp xếp, cần nghiên cứu kỹ, đảm bảo tên gọi mới có ý nghĩa lâu dài, gắn với lịch sử phát triển, phù hợp với văn hóa, phong tục tập quán của địa phương.

- Về nơi đặt trụ sở các xã, phường, thị trấn sau khi sáp nhập, cần đảm bảo thuận lợi cho người dân và hoạt động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các xã, phường, thị trấn.

- Về Phương án giải quyết cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp: Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo tổng hợp, rà soát, nghiên cứu, chủ động xây dựng Phương án sắp xếp, bố trí cán bộ dôi dư thuộc thẩm quyền theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước hiện hành và yêu cầu của vị trí việc làm; đảm bảo sự ổn định, đoàn kết trong nội bộ, quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức và yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng Phương án nhân sự Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã gắn với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

- Thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công nhiệm vụ phụ trách và các cấp, các ngành có liên quan, nhất là những vấn đề khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

2.3. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ sớm tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chế độ, chính sách cho các đối tượng bị tác động khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

2.4. Giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Trung ương, hướng dẫn Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy xây dựng Phương án nhân sự Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã gắn với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định.

2.5. Giao đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách đảng bộ huyện, thành phố thường xuyên bám sát, nắm chắc địa bàn, tình hình, nhất là những địa bàn trọng điểm, có khó khăn, phức tạp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy khi phát sinh vấn đề phức tạp, khó khăn trong quá trình triển khai để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương, cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban cán sự đảng UBND tỉnh) để xem xét, quyết định./.

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com