Tác phẩm tham dự giải báo chí búa liềm vàng lần thứ VIII-2023: Nam Trực khởi sắc sau nửa nhiệm kỳ Đại hội - Kỳ II: Đưa Nam Trực trở thành huyện phát triển toàn diện

20:14, 19/09/2023

Kỳ I: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh

(Tiếp theo kỳ trước)

Kỳ II: Đưa Nam Trực trở thành huyện phát triển toàn diện

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Nam Trực đã ban hành các Đề án, nghị quyết chuyên đề, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo như: Xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu; quản lý và phát triển hệ thống giao thông đường bộ; công tác giải phóng mặt bằng; công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường; phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo... tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cụm công nghiệp Đồng Côi thị trấn Nam Giang.

Cụm công nghiệp Đồng Côi, thị trấn Nam Giang.

Ảnh: PV

Nét nổi bật là trong phát triển công nghiệp, Huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong đó, tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; phát triển các ngành có thế mạnh như: cơ khí, dệt may - da giầy, sản xuất vật liệu xây dựng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 2.900 cơ sở sản xuất công nghiệp. Nhiều cơ sở đầu tư, ứng dụng công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao trên thị trường. Đặc biệt, có 3 công ty thực hiện đầu tư mới khoảng trên 1.000 tỷ đồng; dự kiến giải quyết việc làm mới cho khoảng 2.000 lao động; 2 cụm công nghiệp đang tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp - xây dựng bình quân hàng năm đạt 13,44%/năm. Tốc độ tăng giá trị các ngành thương mại, dịch vụ bình quân ước thực hiện 8%/năm. Cơ cấu công nghiệp, xây dựng và dịch vụ ước đạt 87,4%. Nửa nhiệm kỳ vừa qua cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực của huyện trong đầu tư hạ tầng thiết yếu, nhất là hạ tầng các cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông đường huyện, đường xã, giao thông nông thôn. Huyện đã triển khai xây dựng 68 công trình (do huyện làm chủ đầu tư) từ ngân sách huyện và ngân sách tỉnh, tổng mức đầu tư 1.633 tỷ đồng. Triển khai thủ tục đầu tư 241,3 tỷ đồng xây dựng 10 khu dân cư, điểm dân cư tập trung với diện tích 20,29ha. Cải tạo, nâng cấp 12,2km đường tỉnh 487B; 42,9km đường huyện. Hệ thống đường liên xã, đường trục xã được cải tạo, nâng cấp đảm bảo theo tiêu chí NTM nâng cao... Huyện đang tiếp tục đầu tư và chuẩn bị đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án quan trọng của huyện. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn nhằm đảm bảo tiến độ thi công: Dự án đường trục phía nam thành phố Nam Định; Dự án xây dựng tuyến đường bộ Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển; Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung; xây dựng các Cụm công nghiệp Đồng Côi, Tân Thịnh... Huyện tiếp tục tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu gắn với đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại. Tính đến nay, huyện đã có 19/20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Hồng Quang về đích NTM kiểu mẫu. Dự kiến năm 2023 có 8 xã đạt NTM nâng cao, trong đó 2 xã đạt NTM kiểu mẫu.

Bên cạnh những dấu ấn nổi bật trên bức tranh tăng trưởng kinh tế; các hoạt động văn hóa - xã hội cũng có bước phát triển, các thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư xây dựng. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Toàn huyện có 95% gia đình văn hóa; 100% thôn (xóm), tổ dân phố được công nhận thôn (xóm), tổ dân phố văn hóa lần đầu; các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn và phát huy; lễ hội Chùa Đại Bi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang được triển khai hiệu quả. Mạng lưới trường, lớp tiếp tục được củng cố, chất lượng giáo dục và đào tạo không ngừng được nâng cao. Chất lượng học sinh giỏi luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh. Công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực, kết quả cải cách hành chính của huyện hàng năm đều nằm trong tốp dẫn đầu của tỉnh. Công tác quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, đến nay tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,93%.

Diện mạo nông thôn mới xã Nam Tiến.

Diện mạo nông thôn mới xã Nam Tiến.

Ảnh: PV

Đồng chí Khúc Mạnh Kiên, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Trực cho biết: Để đạt được những kết quả toàn diện, Huyện ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương, huy động và tranh thủ mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị với phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững ổn định chính trị và củng cố quốc phòng, an ninh; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm túc việc phân công các đồng chí cấp ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách địa bàn, lĩnh vực cụ thể, tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, giúp các địa phương kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn. Nhờ vậy đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”; đa dạng hóa các hình thức và nội dung tuyên truyền; tích cực nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Mở rộng và phát huy dân chủ gắn với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Xây dựng và giữ gìn khối đoàn kết thống nhất từ ý chí đến hành động trong toàn Đảng bộ. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp có đủ trình độ, năng lực, đạo đức, nhất là về ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân gắn với đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ.

Từ những kinh nghiệm rút ra nửa nhiệm kỳ đầu, Huyện ủy Nam Trực tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đề ra. Trong đó huyện xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Làm tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tập trung cao thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là thực hiện 2 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ huyện đã xác định. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, thương mại dịch vụ, hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Khuyến khích thu hút đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao. Cùng với đó, tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật của huyện. Tiếp tục quan tâm phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phấn đấu đưa huyện Nam Trực phát triển toàn diện và bền vững./.

Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Trực

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com