Tác phẩm tham dự giải báo chí búa liềm vàng lần thứ VIII-2023: Nam Trực khởi sắc sau nửa nhiệm kỳ Đại hội - Kỳ I: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh

17:53, 18/09/2023

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, lãnh đạo toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nam Trực đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đến nay có 10/12 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt cao. Qua đó góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Cán bộ xã Nam Mỹ giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.
Cán bộ xã Nam Mỹ giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.

Bước vào đầu nhiệm kỳ 2020-2025, công tác xây dựng Đảng được Huyện ủy Nam Trực chú trọng, đặt lên hàng đầu. Đồng thời  lựa chọn khâu đột phá, mô hình mới để tập trung chỉ đạo, nhất là tập trung thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong công tác chính trị, tư tưởng, Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập các chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau học tập, 100% các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện bằng hình thức phù hợp; 100% các đồng chí cấp ủy viên và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý xây dựng kế hoạch của cá nhân để thực hiện gắn với việc cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các cấp ủy Đảng tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bí thư Huyện ủy đã tổ chức 38 phiên tiếp dân, với 64 lượt người được tiếp, tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết 59 đơn thư. Đảng ủy các xã, thị trấn đã tổ chức 1.146 phiên tiếp công dân, với 212 lượt người được tiếp, tiếp nhận và giải quyết 109 vụ việc. Đặc biệt, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ huyện đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện việc làm theo Bác; đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác ở nhiều lĩnh vực và được nhân rộng và lan tỏa trong cộng đồng; nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, sâu sát thực tế, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, toàn huyện đã có trên 1.000 tập thể và cá nhân được các cấp biểu dương khen thưởng trong việc học tập và làm  theo Bác. Qua đó, ý thức tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên.

Điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng ở Nam Trực là chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn, lãnh đạo quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng chí Lê Thị Hồng Ánh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Trực cho biết: Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 3 kế hoạch, 1 quy định về công tác cán bộ; chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXV) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ; tập trung chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở các cấp có năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, gắn công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ. Chất lượng quy hoạch cán bộ các cấp được nâng lên. Đến nay, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện có trình độ chuyên môn đại học; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã có trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, đại học; 4 đồng chí được luân chuyển, biệt phái giữ các chức vụ chủ chốt ở cấp xã.

Cùng với nâng cao chất lượng cán bộ, Huyện ủy Nam Trực chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, nghiêm túc thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Trong đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXV) “Về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và công tác quản lý đảng viên tại cơ sở giai đoạn 2016-2020”. Đến nay, chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên được nâng lên. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đạt cao, đặc biệt đã thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy huyện đi dự, chỉ đạo sinh hoạt tại các chi bộ thôn (xóm), tổ dân phố; qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ, giải quyết kịp thời những phát sinh từ cơ sở. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm cả về số lượng và chất lượng, tỷ lệ đảng viên có trình độ chuyên môn ngày càng cao, trung bình mỗi năm kết nạp được 80 đảng viên mới.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, Huyện ủy Nam Trực chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy xây dựng và thực hiện 4 chuyên đề kiểm tra, 10 chuyên đề giám sát đối với 28 lượt tổ chức đảng và 5 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 1 Đảng ủy, 5 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy, 2 đảng viên. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kết luận các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan có vi phạm khuyết điểm. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã yêu cầu các tổ chức và cá nhân có liên quan tiến hành kiểm điểm xem xét trách nhiệm của tổ chức đảng và các tổ chức và cá nhân có liên quan. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 cấp ủy Chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện quy trình xem xét, kỷ luật đảng viên vi phạm. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở đã kết luận cấp ủy Chi bộ có khuyết điểm vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Cấp ủy các cấp, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật: 2 tổ chức đảng (hình thức khiển trách) và 183 đảng viên. Trong đó: khiển trách 142; cảnh cáo 18; cách chức 5; khai trừ 18. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, công tác cán bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên được nâng cao, góp phần xây dựng Đảng bộ  trong sạch, vững mạnh.

Song song với đó, Huyện ủy chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm đẩy mạnh, đổi mới từ huyện đến cơ sở theo hướng trọng dân, sát dân, gần dân; các chương trình phối hợp về công tác dân vận có chuyển biến tích cực. Toàn huyện đã có 110 mô hình “Dân vận khéo”. Các mô hình “Dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên, nhân dân, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Với việc tăng cường các giải pháp quyết liệt đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong Đảng bộ. Kết quả, hàng năm có 87,3% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%.

(Còn nữa)
Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Trực

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com