Tác phẩm tham dự giải báo chí búa liềm vàng lần thứ VIII-2023: Công tác giáo dục lý luận chính trị sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

17:59, 15/09/2023

Giáo dục lý luận chính trị là một phần quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ cách mạng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (TGTU) đã tập trung làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh và đạt được một số kết quả quan trọng.

Lãnh đạo Ban TGTU trao giấy khen cho các thí sinh tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022.
Lãnh đạo Ban TGTU trao giấy khen cho các thí sinh tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022.
Lãnh đạo Ban TGTU trao giấy khen cho các thí sinh tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban TGTU tích cực, chủ động tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, thường xuyên cung cấp thông tin có định hướng về lý luận và thực tiễn mới cho cán bộ, đảng viên thông qua việc tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, hội nghị báo cáo viên các cấp, hoạt động giảng dạy và các đợt triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng. Trong đó, nội dung nhấn mạnh vào việc quán triệt, tuyên truyền những thành tựu công tác lý luận sau 35 năm đổi mới; những thành tựu 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991... Qua đó, góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về lý luận và thực tiễn trong cán bộ, đảng viên, vững tin vào con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn. Điểm nhấn nổi bật là tham mưu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên địa bàn tỉnh trong năm 2022. Theo đó, 15/15 huyện, thành, đảng uỷ trực thuộc xây dựng hướng dẫn triển khai đến cơ sở; 100% các tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc sinh hoạt chính trị tư tưởng được thông qua hội nghị sinh hoạt chi bộ hàng tháng gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đặc biệt là dịp cao điểm nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình thức tổ chức sinh hoạt rất đa dạng như: tổ chức các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, sinh hoạt chuyên đề về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”.

Hoạt động giáo dục, tuyên truyền lý luận chính trị gắn với các ngày kỷ niệm lớn được đẩy mạnh. Căn cứ các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban TGTU đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn, tài liệu, đề cương tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của dân tộc, trong đó có lồng ghép nội dung giáo dục lý luận chính trị, như: tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần, 100 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Cơ Thạch… Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Đặc biệt, Ban TGTU chủ động, tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, sức lan tỏa sâu rộng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được các cấp, các ngành và nhân dân đánh giá cao, góp phần tăng cường và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Với việc tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm công tác tuyên truyền, đảm bảo phù hợp, sát với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị đã góp phần định hướng tư tưởng chính trị, giáo dục truyền thống yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Xác định công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác lý luận chính trị. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban TGTU đã tham mưu Tỉnh ủy Nam Định chỉ đạo sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh về các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị... Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công, hiệu quả nhiều hội thảo khoa học về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, nghiên cứu lý luận chính trị, tiêu biểu: Tỉnh ủy Nam Định phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Lê Đức Thọ - người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”; Hội thảo khoa học với chủ đề “Thành tựu và kinh nghiệm 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011”; Hội thảo “Nghiên cứu, vận dụng nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX vào giảng dạy phần học đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam”; Hội thảo khoa học "Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác"… Tại các cuộc hội thảo, các đại biểu tham dự đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm có nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn. Sau các hội thảo khoa học, nhiều ý kiến tham gia, nhiều đề tài được chọn lọc tiếp thu, hoàn thiện và được in thành sách, kỷ yếu đã góp phần quan trọng bổ sung thêm tài liệu, tri thức khoa học về lý luận chính trị của tỉnh, phục vụ đắc lực trong học tập, nghiên cứu và vận dụng trong cuộc sống.

Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và bồi dưỡng, cập nhập kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp được triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời. Theo đó, đã tham mưu tổ chức lớp tập huấn, cập nhật kiến thức cho gần 200 cán bộ, giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn toàn tỉnh. Duy trì việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, trong nửa nhiệm kỳ toàn tỉnh đã mở được 521 lớp với 44.765 lượt học viên tham dự. Tích cực, chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng chính trị hè năm 2021, 2022, 2023 theo hướng đổi mới cả về hình thức tổ chức và nội dung chuyên đề, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trung bình mỗi năm, toàn tỉnh tổ chức được 447 lớp và điểm cầu bồi dưỡng chính trị hè, với gần 26 nghìn cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên của 751 trường mầm non, phổ thông, trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và các trung tâm GDNN-GDTX đã tham gia học tập.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục quan tâm cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tham gia các hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi các cấp. Các hoạt động dự giờ, tọa đàm, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ... của lãnh đạo, giảng viên và giảng viên kiêm chức ở các trung tâm chính trị được thường xuyên tổ chức. Qua đó góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng về nội dung kiến thức, phương pháp giảng dạy, phân bổ thời gian các chương trình, bài giảng; đồng thời các đồng chí giảng viên được rèn luyện, bồi dưỡng, giao lưu, học hỏi, từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi các trung tâm chính trị cấp huyện năm 2022. Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất; 1 giải Nhì; 2 giải Ba và 6 giải khuyến khích; đồng thời lựa chọn đồng chí đạt giải Nhất tham dự Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đạt giải Ba cấp khu vực và đạt giải Khuyến khích vòng chung khảo toàn quốc.

Trung tâm chính trị huyện Ý Yên trao giấy chứng nhận cho các học viên tại Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 3 năm 2023.
Trung tâm chính trị huyện Ý Yên trao giấy chứng nhận cho các học viên tại Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 3 năm 2023.

Đối với Trường Chính trị Trường Chinh, nhà trường hiện có 53 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Trong đó về trình độ chuyên môn: 2 Tiến sĩ, 31 Thạc sỹ, 18 Cử nhân; về trình độ lý luận chính trị: cao cấp 28 đồng chí, trung cấp 9 đồng chí. Nhà trường thường xuyên cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng tổ chức nghiên cứu, hội thảo khoa học, nghiên cứu thực tế... để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là kinh nghiệm thực tế ứng dụng vào quá trình giảng dạy của giảng viên.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện ngày càng được nâng cao. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu thực hiện nghiêm túc Kết luận 64-KL/TU, ngày 28-6-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về việc thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 8-11-2019 của Ban Bí thư khóa XII về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện. Nhờ đó, hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả, đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Đến nay, tổng số cán bộ, giảng viên tại các trung tâm chính trị cấp huyện là 43 đồng chí, trong đó: 10/10 đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc trung tâm; 13 đồng chí Phó Giám đốc trung tâm; 22 đồng chí giảng viên, nhân viên. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ 7 đồng chí, đại học 36 đồng chí; về trình độ lý luận chính trị: cao cấp 29 đồng chí; trung cấp 9 đồng chí.

Nhìn lại một số kết quả nổi bật nửa nhiệm kỳ vừa qua có thể khẳng định công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh đã góp phần khắc phục những hạn chế mà văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định, đó là: “việc giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, một bộ phận đảng viên chưa nắm được chủ trương, đường lối của Đảng. Việc học tập lý luận chính trị tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu”… Trong thời gian tới, bám sát văn kiện đại hội Đảng các cấp và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, kịp thời đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới, Ban TGTU tập trung làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh; chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở trung tâm chính trị cấp huyện; tiếp tục bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nhằm nâng cao trình độ, năng lực, kiến thức mới cho cán bộ, giáo viên, giảng viên. Phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên thuộc hệ thống giáo dục trong toàn tỉnh. Tham mưu các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng và nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị./.

Phòng Lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com