Tác phẩm tham dự giải báo chí búa liềm vàng lần thứ VIII-2023: Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chú trọng công tác xây dựng Đảng

11:29, 10/09/2023

Sức chiến đấu của Đảng cơ bản thể hiện ở sức mạnh của tổ chức đảng và đảng viên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” với 8 nhiệm vụ, giải pháp. Qua thực hiện nghị quyết đã phát huy tốt hơn vai trò, vị trí từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức trao Huy
hiệu Đảng cho các đảng viên tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 105 năm Cách mạng
Tháng Mười Nga 7-11-2022. 
Ảnh: Xuân Thu

Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga 7-11-2022.

Ảnh: Xuân Thu

Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 152 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; trong đó 75 đảng bộ và 77 chi bộ cơ sở với tổng số 8.360 đảng viên, sinh hoạt trong nhiều loại hình như tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, ở doanh nghiệp có vốn Nhà nước, công ty tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài… Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ đã tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn liền với Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 11-7-2013 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay”. Đổi mới hình thức tổ chức học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết của Đảng, của cấp uỷ cấp trên, xây dựng chương trình hành động sát thực tiễn và thực hiện hiệu quả; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp đảng viên mới theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 17-1-2014 của Ban TVTU về "Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay". Các cấp ủy cơ sở đã tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ; tổ chức thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu gắn với việc đánh giá việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của tập thể, cá nhân. Trong hơn 2 năm qua, đã có 1.242 học viên học lớp đối tượng Đảng; 7.717 học viên học lớp đảng viên mới với do Đảng ủy Khối tổ chức.

Song song với nhiệm vụ đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; thường xuyên quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên; rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Các tổ chức đảng thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, bảo đảm từng đảng viên đều được phân công công tác phù hợp. Cấp uỷ cơ sở thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý sinh hoạt Đảng và chuyển sinh hoạt Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt Đảng theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng được tiến hành thường xuyên. Công tác quản lý đảng viên đã được các cấp ủy cơ sở, chi bộ nơi sinh hoạt quản lý tốt hơn về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực và quan hệ xã hội; nhất là việc thực hiện nghiêm Quy định 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú. Các cấp ủy đã thực hiện nghiêm túc Quy định 126-QĐ/TW, nay là Quy định 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, nhất là việc nhận xét và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên trong diện được quy hoạch, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo theo phân cấp quản lý hoặc khi có yêu cầu. Trong hơn 2 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị cho 1.228 cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã tích cực tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng; đẩy mạnh bồi dưỡng kết nạp Đảng đối với quần chúng là chủ doanh nghiệp, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết, các cấp ủy cơ sở đã đề nghị Đảng ủy Khối xem xét, kết nạp cho 683 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 146 sinh viên và 249 công nhân, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp; công tác phát triển đảng viên mới của Khối trung bình hàng năm đảm bảo theo chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên hàng năm; xây dựng và thực hiện cam kết rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu của đảng viên được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối. Các cấp ủy cơ sở thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức phù hợp theo đúng tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư và quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; trong đó chú trọng đối với đảng viên công tác chuyên môn, sản xuất, kinh doanh ở các vị trí nhạy cảm, công tác xa hoặc thường xuyên lưu động, dễ nảy sinh tiêu cực, vi phạm khuyết điểm. Cụ thể, hơn 2 năm qua, toàn Khối đã rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng 7 đảng viên không còn đủ tư cách.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy được quan tâm. Trong năm 2021 Đảng bộ Khối đã mở một lớp tập huấn về công tác Đảng với 148 lượt cán bộ, đảng viên là bí thư, phó bí thư cơ sở tham gia; năm 2023 Đảng bộ Khối đã mở 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng đối với các đồng chí là Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 637 lượt học viên tham gia. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để ban hành văn bản chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong Khối triển khai, thực hiện công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ chủ chốt cấp ủy; theo thẩm quyền giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ cấp ủy, nhất là cán bộ trẻ đảm bảo về phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phấn đấu đến nhiệm kỳ tiếp theo cấp ủy cơ sở có cơ cấu, chất lượng cấp ủy viên đạt các chỉ tiêu cụ thể đã đề ra. Thực hiện nghiêm nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy là thủ trưởng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp Nhà nước. Khuyến khích, động viên ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp ngoài Nhà nước là đảng viên tham gia cấp ủy đồng thời giữ chức danh bí thư cấp ủy. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, các tổ chức cơ sở đảng thuộc khối các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm việc nhất thể hóa bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Toàn Khối có 43/67 tổ chức đảng thuộc loại hình doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước có chủ doanh nghiệp là đảng viên đã thực hiện việc nhất thể hóa bí thư cấp ủy đồng thời là chủ doanh nghiệp; có 642/642 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở khi tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đã thực hiện nghiêm việc nhất thể hóa theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK. Đảng bộ Khối đã thành lập mới được 6 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 5/6 tổ chức đảng đã thực hiện ngay việc nhất thể hóa bí thư cấp ủy đồng thời là chủ cơ quan, doanh nghiệp…

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, thời gian tới Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; thường xuyên đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động; phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh trong công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên. Tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình đảng bộ, chi bộ 4 tốt; lãnh đạo các đoàn thể phát huy được chức năng, nhiệm vụ góp phần thiết thực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề ra./.

Nguyễn Thị Minh Ngọc
(Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh)

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com