Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ VIII-2023: Đẩy mạnh xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên

19:46, 06/09/2023

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi đạo đức là nền tảng của người cách mạng, như gốc của cây, như ngọn nguồn của sông suối. Thấm nhuần tư tưởng của Người, những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện của Đảng bộ tỉnh, việc xây dựng chuẩn mực, đạo đức, lề lối làm việc cho cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nêu cao ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền của tỉnh.

Chi bộ Ban Tuyên huấn, Đảng bộ Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin nội dung học và làm theo Bác trong sinh hoạt chi bộ.
Bài và ảnh: Trần Thị Tâm (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ)
Chi bộ Ban Tuyên huấn, Đảng bộ Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin nội dung học và làm theo Bác trong sinh hoạt chi bộ.

Phát huy vai trò của cấp ủy trong xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên

Đảng bộ tỉnh hiện có 15 đảng bộ trực thuộc, 921 tổ chức cơ sở đảng với gần 111 nghìn đảng viên. Năm 2011, ngay sau khi Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được ban hành, căn cứ Hướng dẫn số 25-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo ban hành hướng dẫn các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nội dung xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh, cụ thể hoá các chuẩn mực đạo đức sát hợp từng đối tượng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành 3 kế hoạch về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm các chính sách, pháp luật, quy định liên quan đến đạo đức công vụ.

Trên cơ sở 4 chuẩn mực đạo đức cách mạng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh đã cụ thể hóa thành các chuẩn mực đạo đức cơ bản của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng, trong đó chỉ đạo tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, xây dựng văn hóa ứng xử, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp.

Bám sát chỉ đạo của tỉnh, thời gian qua, các địa phương, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị. Đến nay 100% các huyện, thành, đảng ủy trực thuộc; 95% các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã xây dựng chuẩn mực đạo đức. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử thành những khẩu hiệu hành động, tiêu chí thi đua để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện; tiêu biểu như các khẩu hiệu như: xây dựng tiêu chí “10 có, 10 không” và 5 tiêu chí gương mẫu của cán bộ, chiến sĩ Công an Nam Định (Công an tỉnh), 5 đặc trưng cơ bản của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” (Quân sự tỉnh), “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” (ngành Kiểm sát tỉnh), “Biết rộng, hiểu sâu, vận dụng sáng tạo. Rèn luyện viết nói, nề nếp tác phong. Tư tưởng vững vàng, phát ngôn trung thực. Nêu gương đạo đức, tận tụy việc công” (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), “Minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới” (Cục Thuế tỉnh)... Đặc biệt, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã chỉ đạo 100% các nhà trường thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, mọi học sinh đều ghi nhớ và đăng ký làm theo “5 điều Bác Hồ dạy”. Qua đó, góp phần tạo những chuyển biến rõ nét về tác phong, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là về kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phong cách làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; ý thức trách nhiệm và đạo đức, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không ngừng được nâng lên. 

Nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên phù hợp với giai đoạn mới, tỉnh đã quan tâm, chú trọng đến việc tổ chức các hội thảo, cuộc thi, toạ đàm, triển lãm, diễn đàn… Đặc biệt, trong năm 2023, tỉnh đã phối hợp, chỉ đạo tổ chức Hội thảo khoa học“Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới - những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Hội thảo khoa học “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác”, Cuộc thi “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”, Diễn đàn “Tuổi trẻ Nam Định theo dấu chân Bác”, Triển lãm “Nam Định in dấu chân người”… Qua đó góp phần giáo dục đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, có tư duy, khát vọng đổi mới, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, thật sự tiên phong, gương mẫu và có sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định nhiệm vụ trọng tâm: “Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh... Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Theo đó, để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, có tư duy, khát vọng đổi mới, có năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, thời gian tới các cấp ủy, chính quyền của tỉnh tập trung thực hiện một số giải pháp: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là bí thư cấp ủy về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thường xuyên quan tâm rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy tắc ứng xử, các chuẩn mực đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 9-9-2016 của UBND tỉnh “về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định”. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng các giải pháp quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; lấy kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức làm căn cứ đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm./.

Bài và ảnh: Trần Thị Tâm
 (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ)BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com