Nghị quyết về việc chấp thuận hủy bỏ một số công trình, dự án; điều chỉnh và bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định

20:53, 25/05/2023

LTS: Như tin đã đưa, ngày 20-5-2023, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp thứ 11 giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 2 nghị quyết quan trọng. Báo Nam Định xin giới thiệu các nghị quyết của kỳ họp.

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận hủy bỏ một số công trình, dự án; điều chỉnh và bổ sung
danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định

(Số: 71/NQ-HĐND, ngày 20 tháng 5 năm 2023)

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Xét Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị hủy bỏ một số công trình, dự án; điều chỉnh và chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận hủy bỏ một số công trình, dự án; điều chỉnh và bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:

- Hủy bỏ 03 công trình, dự án phải thu hồi đất với tổng diện tích 47,08ha đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2021, Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019, Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2019. 

(Chi tiết theo biểu số 01 đính kèm)  Nhấn vào đây để xem

- Điều chỉnh diện tích của 02 công trình, dự án trong danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua với tổng diện tích 14,60ha, gồm: 12,74ha đất nông nghiệp (trong đó có 7,24ha đất trồng lúa); 1,86ha đất phi nông nghiệp. 

(Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm) Nhấn vào đây để xem

- Bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định với tổng số 02 công trình, dự án, tổng diện tích 46,98ha, gồm: 38,99ha đất nông nghiệp (trong đó có 29,07ha đất trồng lúa); 7,99ha đất phi nông nghiệp.

(Chi tiết theo biểu số 03 đính kèm) Nhấn vào đây để xem

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ngành có liên quan:

- Tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất, đảm bảo đồng bộ, thống nhất về số liệu, địa điểm giữa hồ sơ và thực địa của tất cả các công trình, dự án trong danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát cụ thể các công trình, dự án đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan; cập nhật vào phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng, theo loại đất và đảm bảo phù hợp với các nội dung có liên quan trong Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định rà soát, trình cấp có thẩm quyền để hoàn thiện hồ sơ về thủ tục đầu tư dự án khu tái định cư phường Lộc Vượng (khu vực Trường Đại học Lương Thế Vinh) đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế làm việc số 05-QC/TU ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Khóa XIX, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5 năm 2023./.

CHỦ TỊCH
Lê Quốc ChỉnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com