Nghị quyết về việc chấp thuận hủy bỏ công trình, dự án; điều chỉnh và bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định

21:10, 25/05/2023

(Số: 72/NQ-HĐND, ngày 20 tháng 5 năm 2023)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Xét Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc hủy bỏ công trình, dự án; điều chỉnh và chấp thuận bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận hủy bỏ công trình, dự án; điều chỉnh và bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:

- Hủy bỏ 01 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa với diện tích 0,8 ha đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2021.

(Chi tiết theo biểu số 01 đính kèm) Nhấn vào đây để xem

- Điều chỉnh diện tích của 02 công trình, dự án trong danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua với tổng diện tích 14,60 ha, gồm: 12,74 ha đất nông nghiệp (trong đó có 7,24 ha đất trồng lúa); 1,86 ha đất phi nông nghiệp.

(Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm) Nhấn vào đây để xem

- Bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa với 01 công trình, dự án, diện tích 9,27 ha, gồm: 9,00 ha đất nông nghiệp (trong đó có 9,00  ha đất trồng lúa); 0,27 ha đất phi nông nghiệp;

(Chi tiết theo biểu số 03 đính kèm) Nhấn vào đây để xem

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định, các sở, ngành có liên quan:

- Tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất, đảm bảo đồng bộ, thống nhất về số liệu, địa điểm giữa hồ sơ và thực địa của tất cả các công trình, dự án trong danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát cụ thể các công trình, dự án đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan; cập nhật vào phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng, theo loại đất và đảm bảo phù hợp với các nội dung có liên quan trong Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định rà soát, trình cấp có thẩm quyền để hoàn thiện hồ sơ về thủ tục đầu tư dự án khu tái định cư phường Lộc Vượng (khu vực trường Đại học Lương Thế Vinh) đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế làm việc số 05-QC/TU ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Khóa XIX, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5 năm 2023./.

CHỦ TỊCH
Lê Quốc Chỉnh

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com