Giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương trong tình hình mới

09:09, 27/09/2010
Trích Tham luận của đồng chí Đại tá Bùi Văn Tuất,
Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Mô tả ảnh.
...Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh được xây dựng ngày càng vững chắc. Lực lượng vũ trang tỉnh có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đủ năng lực làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự - QPĐP, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

...Về phương hướng nhiệm vụ công tác quốc phòng nhiệm kỳ tới, tôi hoàn toàn nhất trí như Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII trình trước Đại hội và xin đề xuất một số nội dung, giải pháp thực hiện như sau:

1. Cấp uỷ, chính quyền các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác Quân sự, quốc phòng; quan điểm về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh được xác định trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các nghị định của Chính phủ về công tác quốc phòng, động viên quốc phòng và các văn bản hướng dẫn thi hành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, làm cho các cấp, các ngành và toàn dân nhận thức sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và LLVT nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ Quân sự - QPĐP; đề cao cảnh giác, nhận rõ âm mưu thủ đoạn "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; kịp thời phát hiện, ngăn chặn sự xâm nhập của các tài liệu, văn hoá phẩm độc hại, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong khu vực phòng thủ tỉnh.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn, bảo đảm cơ cấu thành phần và duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh các cấp. Nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền vận động nhân dân, trước hết là thanh niên chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đăng ký, quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, nâng cao chất lượng tuyển quân theo cơ chế mới, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật.

3. Tập trung chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng, đặc biệt là tuyến biển, các trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội, các địa bàn trọng điểm. Từng bước xây dựng các công trình phòng thủ dân sự, các căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu, sở chỉ huy và một số công sự, trận địa chủ yếu của LLVT trong khu vực phòng thủ tỉnh.

Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, lực lượng dự bị động viên đủ chỉ tiêu, gần gọn địa bàn, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự cao. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, chất lượng chính trị ngày càng cao, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân biển, DQTV phòng không, dân quân cơ động làm nhiệm vụ thường trực SSCĐ. Từng bước thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn theo Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngày 15-10-2009 của Ban Tổ chức Trung ương. Chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức các cuộc diễn tập trong khu vực phòng thủ đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

4. Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế trong từng kế hoạch, quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương. Kiến nghị với Chính phủ sớm đầu tư xây dựng tuyến đường quốc lộ ven biển từ Nga Sơn (Thanh Hoá) qua Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Quản lý bảo vệ tốt các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh.

5. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" đối với các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự - QPĐP. Kịp thời xử lý các vi phạm trong quản lý Nhà nước về quốc phòng. Làm tốt công tác sơ, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng, qua đó kịp thời bổ sung những chủ trương, giải pháp góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc...BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com