Đổi mới công tác dư luận xã hội

08:29, 01/02/2024

Công tác dư luận xã hội (DLXH) là một nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, có ý nghĩa quan trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là trong giai đoạn bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay. Với việc thực hiện nhiều giải pháp như: xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống mạng lưới cộng tác viên; đổi mới hình thức giao ban, thu thập thông tin, thời gian qua các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã kịp thời giải quyết các vấn đề DLXH quan tâm, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất, đồng thuận và tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương.

Cán bộ xã Yên Hưng (Ý Yên) nắm bắt tình hình nhân dân về công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.
Cán bộ xã Yên Hưng (Ý Yên) nắm bắt tình hình nhân dân về công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Đến nay đội ngũ cộng tác viên DLXH cấp huyện có 276 đồng chí và hàng trăm cộng tác viên DLXH do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh quản lý với đầy đủ các thành phần khác nhau và phân bổ đều, rộng khắp ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, hàng năm, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy chủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác DLXH. Việc xây dựng, kiện toàn lực lượng cộng tác viên DLXH được triển khai đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Ngành Tuyên giáo tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn để bồi dưỡng nghiệp vụ về DLXH cho đội ngũ cộng tác viên nhằm trang bị những kỹ năng và kiến thức về công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH; vai trò của DLXH trong công tác lãnh đạo, quản lý; tính dự báo của DLXH đối với những tình huống, xu hướng có thể xảy ra; mục đích của việc nắm bắt, nhận diện, phân tích, xử lý DLXH. Cùng với kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đều chỉ đạo, định hướng việc nắm bắt thông tin cho đội ngũ cộng tác viên DLXH các cấp; đồng thời tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên DLXH để nắm bắt tình hình, định hướng hoạt động cho các cộng tác viên DLXH; tiếp tục chỉ đạo lồng ghép, gắn việc giao ban cộng tác viên DLXH với việc bồi dưỡng phương pháp nghiệp vụ nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận cho đội ngũ cộng tác viên các cấp. Đặc biệt, hàng tháng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo, định hướng thông tin DLXH, với nhiều hình thức, như: thông qua các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác nắm bắt tình hình DLXH; thông tin tại các hội nghị báo cáo viên; giao ban báo chí hàng tháng; định hướng trên trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo, Bản tin Thông tin nội bộ của tỉnh... Nhờ đó, việc theo dõi, nắm bắt và phản ánh DLXH được duy trì, cơ bản đáp ứng yêu cầu, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác tham mưu, định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đối với các địa bàn có các dự án lớn đang triển khai thực hiện như: Thành phố Nam Định; các huyện: Nghĩa Hưng, Giao Thuỷ, Trực Ninh, Xuân Trường, Hải Hậu, Vụ Bản..., Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên cử cán bộ xuống phối hợp cùng đội ngũ cộng tác viên các cấp nắm sát tình hình, theo dõi tình hình tư tưởng, dư luận nhân dân, kịp thời nắm bắt, báo cáo, tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, các ngành liên quan để chỉ đạo kịp thời, nhất là đối với các vấn đề nóng, phức tạp dễ nảy sinh khiếu kiện đông người. Mặt khác, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cộng tác viên DLXH về cách thức nắm bắt tình hình và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội, tăng cường nắm bắt tình hình ở cơ sở, chú trọng nắm bắt thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời trực tiếp tham gia tương tác với các trang fanpage “Đất Thiên Trường” và nhóm facebook “Nam Định trong tôi” của Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, các địa phương, đơn vị để đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội, kịp thời tuyên truyền, định hướng DLXH. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã có cách làm hay, sáng tạo trong công tác DLXH, như: Phân công đồng chí lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác DLXH tại địa bàn cơ sở; ký hợp đồng theo tháng, quý đối với cộng tác viên DLXH; chú trọng bổ sung đội ngũ cộng tác viên đơn tuyến ở những địa phương đang triển khai thực hiện dự án, công trình trọng điểm; tình hình tôn giáo phức tạp; thành lập nhóm zalo để chỉ đạo, định hướng, nắm bắt, cung cấp thông tin dư luận nhân dân quan tâm…

Công tác tổng hợp, phản ánh, báo cáo DLXH được các cộng tác viên thực hiện tốt, năm 2023 đội ngũ cộng tác viên DLXH cấp tỉnh và Ban Tuyên giáo cấp huyện đã gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hơn 500 báo cáo, hàng trăm cuộc điện thoại trao đổi của các cộng tác viên DLXH của tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổng hợp 20 báo cáo kịp thời phản ánh, báo cáo với Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố nhận được hàng nghìn báo cáo và đã tổng hợp kịp thời gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và cấp uỷ cùng cấp. Các báo cáo đã tập trung phản ánh các nội dung được dư luận nhân dân quan tâm như: Công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nam Định chỉ đạo phát động Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”; công tác giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp, các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh như: các dự án của Công ty TNHH Xuân Thiện, Ninh Bình tại khu vực Cồn Xanh (Nghĩa Hưng); Khu công nghiệp Rạng Đông (Nghĩa Hưng); Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản); các dự án tại thị trấn Quất Lâm (Giao Thuỷ); dự án tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; các vi phạm về vệ sinh môi trường, đất đai; tôn giáo; về tình trạng thiếu thuốc và các trang thiết bị y tế… Nội dung các báo cáo đã bám sát thực tế, phản ánh được những vấn đề mà DLXH quan tâm. Nhiều báo cáo đã mạnh dạn đề xuất, kiến nghị kịp thời, giúp lãnh đạo Ban Tuyên giáo, cấp ủy các cấp chỉ đạo giải quyết và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng DLXH. 

Hoạt động thăm dò, nắm bắt DLXH luôn được quan quan tâm với nhiều phương pháp, cách làm sáng tạo, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời gian. Nhiều nội dung điều tra DLXH có giá trị giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả vấn đề DLXH đang quan tâm. Điển hình năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Viện DLXH, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức 2 cuộc thăm dò DLXH trực tiếp tại 12 đơn vị trên địa bàn tỉnh với 325 phiếu thăm dò. Nhiều địa phương, đơn vị đã lập nhóm zalo để thông tin, định hướng dư luận, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm; hầu hết các đơn vị đã tổ chức các hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận để nắm bắt, định hướng công tác DLXH trên địa bàn. Thông qua thăm dò, nắm bắt DLXH đã giúp cấp ủy, chính quyền có thêm các thông tin cần thiết trong hoạch định các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Với những nỗ lực trong công tác nắm bắt và định hướng DLXH, đã giúp tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ổn định; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; không có điểm nóng xảy ra trên địa bàn; các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái trong lao động sản xuất thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX./.

Bài và ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com