Sôi nổi phong trào thi đua trong Khối các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy

08:24, 06/01/2023

Trong những năm qua, Khối Thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy đã tập trung phát động và động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, tạo hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao tặng Huy hiệu Đảng cho những đảng viên nhiều năm tuổi Đảng đợt 7-11.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao tặng Huy hiệu Đảng cho những đảng viên nhiều năm tuổi Đảng đợt 7-11.

Khối Thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy gồm 10 cơ quan, đơn vị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Báo Nam Định, Trường Chính trị Trường Chinh, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Để thực hiện tốt các phong trào thi đua, năm 2022 các cơ quan, đơn vị trong Khối tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII), Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan của Đảng có trách nhiệm cao với công việc, có mối liên hệ mật thiết với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, Khối Thi đua đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước” và các văn bản triển khai thực hiện của tỉnh như: Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp tỉnh; Kế hoạch số 103/KH-UBND của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở, giai đoạn 2019-2025. Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Duy trì thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở; chế độ bảo mật, quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin, chế độ báo cáo, tổng hợp theo đúng quy định. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm, chú trọng. Duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt và nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. 

Bám sát chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban TVTU và nội dung các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động; chương trình công tác trọng tâm năm 2022; từng cơ quan, đơn vị trong Khối Thi đua đã tích cực, chủ động, tập trung tham mưu, hướng dẫn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu Ban TVTU ban hành một số văn bản liên quan đến công tác tôn giáo trong tình hình mới; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới... Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban TVTU ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp thứ nhất công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và triển khai các chương trình công tác trọng tâm... Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, kết luận, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu Ban TVTU ban hành kế hoạch về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 theo Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Xây dựng, ban hành hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; thẩm định, tham mưu Ban TVTU quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho 7.897 đảng viên… Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp, tham mưu giúp Ban TVTU kiểm tra, giám sát đối với 23 tổ chức đảng và 13 đảng viên… Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban TVTU tổ chức các hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai các văn bản mới của Trung ương. Tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022, chọn 1 giảng viên dự hội thi khu vực phía Bắc và đạt giải 3, được tham dự vòng chung khảo toàn quốc năm 2022… Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu BCH Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU ban hành nhiều văn bản mới. Duy trì nền nếp và hiệu quả công tác văn thư; công tác lưu trữ; công tác số hóa tài liệu lưu trữ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025... Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của khối… Trường Chính trị Trường Chinh tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021-2025 và phong trào thi đua “Cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị Trường Chinh thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025... Báo Nam Định đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin thường xuyên được đổi mới; trong đó tin tức thời sự được cập nhật nhanh chóng, kịp thời, chính xác trên Báo Nam Định điện tử; Báo in có nhiều bài chuyên đề, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu bạn đọc…

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023 Khối Thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh, phát động sâu rộng các phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thi đua phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng tỉnh Nam Định giàu đẹp, văn minh”. Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua; tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; các nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh./.

Bài và ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com