Chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở Nam Trực

08:34, 16/02/2024

Thời gian qua, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ huyện Nam Trực đã đi vào nền nếp và tạo được chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Khu trung tâm huyện Nam Trực hôm nay.
Ảnh: Viết Dư

Khu trung tâm huyện Nam Trực hôm nay.

Ảnh: Viết Dư

Đồng chí Lê Quang Huy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Trực cho biết: Trên cơ sở kế thừa, tiếp nối và phát huy những kết quả đạt được của việc học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Huyện uỷ xác định việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo cấp ủy các cấp gắn việc học tập với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Huyện ủy chủ động ban hành quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng rà soát lại các chương trình, kế hoạch trong nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chỉ đạo bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp. Trong quá trình triển khai, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW (khoá XIII), nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với các giải pháp cụ thể, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ năm 2021 đến năm 2023, 100% chi bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên được lưu tại chi bộ đang sinh hoạt. Việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc; trong đó lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong các căn cứ để đánh giá, bình xét, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã có văn bản gợi ý kiểm điểm đối với một số tập thể cấp uỷ lãnh đạo, cơ quan đơn vị, tổ chức phân công đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ phụ trách địa phương, đơn vị chỉ đạo việc kiểm điểm theo nội dung gợi ý. Các cấp uỷ, địa phương, đơn vị kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo gắn với trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

Đặc biệt, hoạt động “làm theo” Bác đã được các cấp ủy chỉ đạo và quan tâm chú trọng dần trở thành công việc thường xuyên, có hiệu quả cao. Nổi bật nhất trong làm theo lời Bác là Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định nội dung mang tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo như: Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn, lãnh đạo quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung, điểm dân cư; xây dựng kế hoạch sử dụng đất kịp thời đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô phát triển công nghiệp, đấu giá quyền sử dụng đất… để có nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong công tác cải cách hành chính ngoài việc làm tốt các chỉ tiêu thành phần, huyện tập trung làm tốt xây dựng và phát triển chính quyền điện tử đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án trọng điểm, thu hút các dự án đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, đã giải quyết có hiệu quả các vấn đề trọng tâm, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện. Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo Bác còn tạo động lực để huyện triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: “Thi đua phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp”, “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng cánh đồng lớn”, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Lao động hiệu quả -

Nông dân xã Điền Xá phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh.
Ảnh: Văn Trọng

Nông dân xã Điền Xá phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh.

Ảnh: Văn Trọng

Phát triển bền vững - Hội nhập thành công”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Phát triển văn hóa nông thôn”, “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2025”, “Đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo”, “Dân vận khéo”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Nam Định thời kỳ mới”... Điển hình như phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành sớm các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nam Định” đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay. Công tác giải phóng mặt bằng được các cơ quan, địa phương tích cực triển khai với các hoạt động cụ thể nhằm giải quyết những vướng mắc; tạo sự đồng thuận và đảm bảo tiến độ triển khai các công trình trọng điểm như: Dự án tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần; Dự án đường trục phía nam thành phố Nam Định; Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an huyện: dự án xây dựng khu dân cư tập trung các xã: Nam Thanh, Đồng Sơn, Nam Thắng, Nam Thái; dự án xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp của Công ty TNHH Hưng Tín Phát; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Thịnh, góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện.

Với việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, việc học và làm theo Bác ở Nam Trực đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 10%/năm; cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đã có 19/20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Hồng Quang về đích NTM kiểu mẫu. Chất lượng giáo dục toàn diện được quan tâm, chất lượng học sinh giỏi luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh. Công tác cải cách thủ tục hành chính trong tốp đầu toàn tỉnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Kết quả, hàng năm có 87,3% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%. Hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn và ngày càng hoạt động hiệu quả. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trực xác định tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục về nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là kiểm tra, giám sát nội dung cam kết hàng năm. Làm tốt công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, sáng tạo và gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra./.

Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com