Tạo dựng thời cơ, khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng quê hương Nam Định phồn vinh, hạnh phúc
.

Tạo dựng thời cơ, khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng quê hương Nam Định phồn vinh, hạnh phúc

14:16, 06/02/2024
 
 
 

Năm 2023 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện và hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường; hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng còn gặp nhiều khó khăn... Nhưng với quyết tâm cao, quyết liệt trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân; Nam Định đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với những đột phá mới.

 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX. Ảnh: Văn Huỳnh

 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh: Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Công tác cán bộ “then chốt của then chốt” tiếp tục được quan tâm và chủ động thực hiện, đúng quy trình, quy định, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị cả trước mắt và lâu dài. Kịp thời ban hành đồng bộ các quy định về công tác cán bộ phù hợp với quy định mới của Trung ương và tình hình thực tiễn tại địa phương.

 

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2023 ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tỉnh đã chủ động đề xuất, báo cáo xin chủ trương Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tổ chức rất thành công các hoạt động kỷ niệm và Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, sức lan tỏa sâu rộng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được các cấp, các ngành và Nhân dân đánh giá cao. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt nhiều kết quả.

 

Cảnh quan khu hồ Vỵ Hoàng (thành phố Nam Định). Ảnh: Viết Dư
Cảnh quan khu hồ Vỵ Hoàng (thành phố Nam Định). Ảnh: Viết Dư

 

Đã tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện 6 nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Tỉnh ủy và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đánh giá sâu sắc, khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, nhận định rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

 

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; công tác tự kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời khắc phục các khuyết điểm, vi phạm ngay từ cơ sở; việc thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm minh, kịp thời. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, đi vào chiều sâu; khẳng định việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh là cần thiết, đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, góp phần ổn định tình hình trong tỉnh.

 

 

 

Vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, nhất là giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp. Đã làm tốt công tác “dân vận khéo”, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là đoàn kết lương - giáo trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Hoạt động của HĐND các cấp có nhiều đổi mới tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao, khơi thông các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp để triển khai, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

 

Với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, tỉnh Nam Định đã hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, với những kết quả quan trọng: Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt năm nay, tổng sản phẩm GRDP tăng 10,19%, đây là mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay của tỉnh (đứng thứ 6 toàn quốc); Thu ngân sách vượt 10 nghìn tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2022 (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra). Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay, toàn tỉnh có 191/204 xã, thị trấn (chiếm 93,6%) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 25/188 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (đạt 13,3%).

 

Nông thôn mới xã Giao Hải (Giao Thủy). Ảnh: Đăng Khoa
Nông thôn mới xã Giao Hải (Giao Thủy). Ảnh: Đăng Khoa

 

 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, đạt được nhiều kết quả. Ngành Giáo dục và Đào tạo 29 năm liền trong tốp dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Các chế độ chính sách được giải quyết đầy đủ, kịp thời, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Công tác đối ngoại được chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển, đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hội thảo, hội nghị lớn cấp quốc gia, cấp vùng tại tỉnh, được các bộ, ngành Trung ương đánh giá cao...

 

Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả, tạo sự đồng thuận của Nhân dân, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

 

 

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, nhất là hệ thống giao thông có tính kết nối vùng, các khu, cụm công nghiệp. Hoàn thành, đưa vào hoạt động Cụm công trình kênh Nghĩa Hưng (Đáy - Ninh Cơ); Tỉnh lộ 488B; cơ bản hoàn thành dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định, Tỉnh lộ 485B; khởi công xây dựng cầu sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định (thuộc tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng). Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, bàn giao mặt bằng, thực hiện thủ tục các dự án trọng điểm của tỉnh: Giai đoạn II dự án Xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Tỉnh lộ 490); Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển (Tỉnh lộ 484); Khu Trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần (giai đoạn II); Bệnh viện Đa khoa tỉnh; các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; hạ tầng khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu tái định cư của các huyện, thành phố;... Phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Bến Mới; chuẩn bị các điều kiện để khởi công xây dựng cầu Ninh Cường, cầu Đống Cao 2.

 

 

Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, xúc tiến và thu hút đầu tư được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả với những đột phá mới. Tỉnh đã tích cực tổ chức các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đã thu hút được một số tập đoàn lớn, công nghệ cao, phát triển xanh, bền vững, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Tổ hợp dự án sản xuất thép xanh của Tập đoàn Xuân Thiện; Dự án TOP Textiles của Tập đoàn Toray, Bản ghi nhớ hợp tác phát triển Dự án Trung tâm Thương mại AEON (Nhật Bản); Dự án của Tập đoàn Quanta, JiaWei (Đài Loan - Trung Quốc); các dự án của Tập đoàn Sunrise Material, Công ty Xingyu Safety Technology, Công ty TNHH Sanbang... với tổng vốn đầu tư trên 630 triệu USD; thỏa thuận hợp tác với Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đầu tư tại Khu công nghiệp Hải Long...

 

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền an ninh biên giới biển được giữ vững.

 

 

 

Những khởi sắc toàn diện trong một năm nỗ lực không ngừng vượt qua khó khăn, thử thách của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà chính là thành quả kết tinh từ sự đồng thuận giữa “Ý Đảng, lòng dân” cùng đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương. Đó là động lực tinh thần to lớn, nền tảng vững chắc, tạo tiền đề thuận lợi để tỉnh Nam Định tiếp tục vững bước, có những đột phá mới trên con đường phát triển.

 

Năm 2024 là năm có ý nghĩa bản lề, năm bứt phá để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Trong đó mục tiêu chung là: Giữ vững ổn định và bảo đảm tốc độ tăng trưởng khá của nền kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là các dự án hạ tầng giao thông. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi thu hút các nhà đầu tư lớn, công nghệ cao, góp phần phát triển xanh, bền vững và tăng thu ngân sách của tỉnh. Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Cụm công trình Kênh, Âu tàu Nghĩa Hưng với tổng mức đầu tư hơn 100 triệu USD hoàn thành và đưa vào khai thác tháng 7-2023.
Ảnh: Thành Trung
Cụm công trình Kênh, Âu tàu Nghĩa Hưng với tổng mức đầu tư hơn 100 triệu USD hoàn thành và đưa vào khai thác tháng 7-2023. Ảnh: Thành Trung

 

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần tạo sức bật cho những bước phát triển đột phá mới của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung triển khai thực hiện hiệu quả một số giải pháp trọng tâm:

 

Một là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện trong giai đoạn mới: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Tập trung cụ thể hoá, ban hành các văn bản chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền, “dân vận khéo”; công tác giám sát và phản biện xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là đoàn kết lương - giáo, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và triển khai các dự án, công trình trọng điểm, đột phá của tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

 

Hai là, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và tổ chức quản lý, thực hiện tốt các quy hoạch; tập trung đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế: Tổ chức công bố và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục hoàn chỉnh Đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt. Tích cực triển khai các quy hoạch vùng, quy hoạch liên vùng, quy hoạch đô thị các thị trấn, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết… mở ra không gian mới cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững hơn. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển kinh tế biển thực sự là động lực phát triển của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

 

 

 

Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến, thu hút đầu tư, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh: Thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tập trung thu hút, phát triển các ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, có khả năng đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách của tỉnh, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng, mô hình tăng trưởng theo phương châm ứng dụng khoa học - công nghệ, tri thức gắn với đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động.

 

Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về tập trung xây dựng và phát triển thành phố Nam Định: Tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành một số dự án, công trình có tính điểm nhấn về hạ tầng, kiến trúc cảnh quan của thành phố. Hoàn thành việc mở rộng địa giới hành chính, lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chi tiết phục vụ nhu cầu phát triển của thành phố.

 

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng các dự án: xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; Tỉnh lộ 485B; cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình; cầu Bến Mới, cầu Ninh Cường; Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển (Tỉnh lộ 484); Giai đoạn II dự án Xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Tỉnh lộ 490); Khu Trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần (giai đoạn II); Bệnh viện Đa khoa tỉnh; các khu, cụm công nghiệp, các dự án lớn.

 

Công ty Cổ phần May Sông Hồng (Cụm Công nghiệp xã Hải Phương, huyện Hải Hậu) tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động địa phương. Ảnh: Việt Thắng
Công ty Cổ phần May Sông Hồng (Cụm Công nghiệp xã Hải Phương, huyện Hải Hậu) tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động địa phương. Ảnh: Việt Thắng

 

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025: Bảo đảm phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp, giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hóa nông thôn theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại”. Tập trung phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Sáu là, tập trung phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội theo hướng phát triển công nghiệp văn hóa: Duy trì thành tích dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

 

Bảy là, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tư pháp và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay ở cấp cơ sở. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kéo giảm các loại tội phạm, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho sự phát triển bền vững.

 

 

 

Bước vào mùa Xuân mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tràn đầy niềm tin về những vận hội mới và những thành tựu to lớn hơn nữa. Từ điểm tựa, từ động lực là những thành quả của nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Nam Định tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm, vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức, để tiếp tục có những thành tựu mới và tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

 

Nhân dịp chuẩn bị chào đón Xuân mới Giáp Thìn 2024, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tôi xin gửi tới các bậc lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài tỉnh lời chúc mừng năm mới bình an, thịnh vượng và hạnh phúc./.

 Xem thêm bình luận