Tác phẩm tham dự giải báo chí búa liềm vàng lần thứ VIII-2023: Gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ cải cách tư pháp

14:25, 29/09/2023

Căn cứ mục tiêu nhiệm vụ của ngành, tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Viện kiểm sát giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Mỹ Lộc đã xây dựng kế hoạch xây dựng chi bộ và cơ quan với định hướng trọng tâm gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng ngành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Kiểm sát viên báo cáo lãnh đạo Viện KSND huyện nội dung vụ án dân sự bằng sơ đồ tư duy. Ảnh: Trần Văn Quân

Kiểm sát viên báo cáo lãnh đạo Viện KSND huyện nội dung vụ án dân sự bằng sơ đồ tư duy.

Ảnh: Trần Văn Quân

Chi bộ thường xuyên phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng như Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 và Kết luật số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh”; đặc biệt là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về: “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong ngành KSND”... Chi bộ đã đề ra mục tiêu phù hợp với nhiệm vụ và điều kiện đơn vị, đó là đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tư tưởng, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức. Các nội dung học tập, làm theo được chi bộ thảo luận, xây dựng cụ thể, gắn với thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ và phong trào thi đua chuyên ngành để đảm bảo cán bộ, đảng viên luôn luôn “tự soi, tự sửa”, “học và làm theo Bác mỗi ngày, mỗi việc. Thực hiện nghiêm các chỉ thị của Đảng, Quy chế của ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện KSND theo đúng phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”. Mỗi cán bộ, kiểm sát viên đều gương mẫu, tự giác, đấu tranh tự phê bình và phê bình để hoàn thiện mình; phấn đấu rèn luyện 5 đức tính - phẩm chất quan trọng của người cán bộ kiểm sát: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn. Trong thời gian qua, đơn vị không có cán bộ mắc sai phạm phải bị xử lý kỷ luật. Đảng viên trong chi bộ luôn nêu cao trách nhiệm gương mẫu thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và gia đình thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ do chi bộ đề ra; chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng; xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ; nghiêm túc, thẳng thắn trong kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên hàng năm và sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Việc đào tạo, rèn luyện cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ được duy trì thường xuyên thông qua tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đặc biệt là phổ biến quán triệt thực hiện Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ kiểm sát ban hành theo Quyết định số 21/QĐ-VKSTC ngày 7-2-2023; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành KSND ban hành theo Quyết định số 08/QĐ-VKSTC ngày 16-1-2020. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường quản lý công chức, người lao động trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương thực hiện nghiêm các quy định của ngành; xây dựng và giữ gìn hình ảnh, truyền thống tốt đẹp của người cán bộ KSND.

Để thực hiện đạt hiệu quả tích cực các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp của ngành KSND theo Kết luận số 84-KL/TW ngày 29-7-2020 của Bộ Chính trị và Kết luận số 79-KL/TW ngày 28-7-2010 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, đơn vị thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát, quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong thi hành công vụ; chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, chưa có kinh nghiệm. Một mặt, đơn vị phân công các đồng chí lãnh đạo và kiểm sát viên có kinh nghiệm thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn trực tiếp về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm ở tất cả các khâu công tác. Mặt khác, thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ tham gia các lớp tập huấn kiến thức pháp luật do Viện KSND tối cao tổ chức. Chú trọng phối hợp với tòa án để xây dựng các phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm đạt chất lượng nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng cần thiết cho cán bộ, kiểm sát viên.

Viện KSND huyện Mỹ Lộc làm việc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện Mỹ Lộc về việc tiếp nhận và kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố.
Ảnh: Trần Văn Quân

Viện KSND huyện Mỹ Lộc làm việc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện Mỹ Lộc về việc tiếp nhận và kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Ảnh: Trần Văn Quân

Thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia và của ngành, hưởng ứng phong trào thi đua “đẩy mạnh số hoá hồ sơ nghiệp vụ và tiến hành công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên toà”, cán bộ, công chức toàn đơn vị đã nỗ lực học hỏi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và chuyên môn nghiệp vụ. Các cán bộ kiểm sát viên đã tập trung nghiên cứu kỹ hồ sơ, chú trọng áp dụng phương pháp xây dựng sơ đồ tư duy trong giải quyết các vụ án hình sự, dân sự. Đây là phương pháp nghiên cứu, phân tích vụ án được thể hiện dưới dạng sơ đồ hình khối với ưu điểm phản ánh đầy đủ toàn bộ quá trình tố tụng và nội dung vụ án; nâng cao khả năng ghi nhớ, tổng hợp của kiểm sát viên, đồng thời giúp việc báo cáo kết quả nghiên cứu vụ án đảm bảo khoa học, dễ hiểu, phục vụ tốt công tác chỉ đạo và xử lý vụ việc.

Bằng các giải pháp đồng bộ về con người và chuyên môn, đơn vị đã khắc phục được những khó khăn như số lượng công chức của đơn vị không nhiều trong khi nhiệm vụ được giao có những vụ việc có tính chất, mức độ phức tạp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với tinh thần quyết tâm nỗ lực của tập thể lãnh đạo, kiểm sát viên, cán bộ Viện KSND huyện Mỹ Lộc; sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Viện KSND tỉnh, sự giúp đỡ của các cơ quan hữu quan, nhất là sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tư pháp nên đơn vị đã hoàn thành tốt công tác kiểm sát và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương. Viện thường xuyên đôn đốc kiểm tra cán bộ, kiểm sát viên trong việc thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra; thực hiện đạt chỉ tiêu trong các khâu công tác kiểm sát cả về số lượng và chất lượng. Chất lượng công tác điều tra được nâng lên; trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra tiếp tục được tăng cường.

Thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã góp phần quan trọng bảo đảm các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án trên địa bàn tuân thủ đúng pháp luật; quyền con người, quyền công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được tôn trọng, bảo đảm. Yêu cầu chống bỏ lọt tội phạm, chống làm oan người vô tội đang được đơn vị thực hiện tốt. Cũng thông qua công tác kiểm sát, Viện KSND Mỹ Lộc đã ban hành nhiều kiến nghị và kháng nghị yêu cầu các cơ quan liên quan và hữu quan khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xử lý giải quyết các vụ việc và đã được tiếp thu sửa chữa.

Từ những kết quả đạt được, nhiều năm qua, tập thể và nhiều cá nhân Viện KSND huyện Mỹ Lộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được tặng Bằng khen, Giấy khen của các cấp trong các phong trào thi đua. Chi bộ hàng năm đều được xếp loại chi bộ trong sạch, vững mạnh. Trong thời gian tới, Viện KSND huyện Mỹ Lộc tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng ngành; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức bản lĩnh, kỷ cương, thực sự “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” như lời Bác Hồ dạy./.

Nguyễn Thị Diệu Linh
(Viện KSND huyện Mỹ Lộc)BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com