Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ VIII-2023: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ

19:50, 28/09/2023

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phụ nữ là một lực lượng lao động rất quan trọng. Các cấp lãnh đạo phải quan tâm hơn nữa về công tác phụ nữ và chú ý hơn nữa đào tạo cán bộ, phát triển đảng viên và đoàn viên phụ nữ”, những năm qua, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của tỉnh.

Đội ngũ cán bộ nữ Công an tỉnh trao đổi nghiệp vụ công tác và xây dựng gia đình hạnh phúc.
Ảnh: Xuân Thu

Đội ngũ cán bộ nữ Công an tỉnh trao đổi nghiệp vụ công tác và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Ảnh: Xuân Thu

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu tạo nguồn, quy hoạch, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ, đặc biệt ưu tiên những cán bộ nữ có trình độ, năng lực vào những vị trí chủ chốt; đồng thời giới thiệu nhiều cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đảm nhận các vị trí lãnh đạo, quản lý. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của mình trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hiện nay, số cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ ở các cơ quan cấp tỉnh có 25 đồng chí (chiếm 11,8%); cấp huyện là 243 đồng chí (chiếm 20,2%). 

Công tác quy hoạch cán bộ nữ được thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết. Nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch cấp ủy các cấp cơ bản đảm bảo theo quy định: Đối với cấp tỉnh, số lượng cán bộ nữ được quy hoạch Ban Chấp hành là 26 đồng chí (đạt 23,6%), quy hoạch Ban Thường vụ là 4 đồng chí (đạt 26,6%); Đối với cấp huyện, số lượng cán bộ nữ được quy hoạch Ban Chấp hành là 238 đồng chí (đạt 28,2%), quy hoạch Ban Thường vụ là 63 đồng chí (đạt 23,2%).

Công tác giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ chủ chốt ngày càng được quan tâm thực hiện ở cả 3 cấp. Hiện nay, cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh là 6 đồng chí (đạt 11,5%); cấp huyện là 73 đồng chí (đạt 15,33,%), cấp xã là 697 đồng chí (đạt 21,56%). Trong đó, có 1 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 1 đồng chí là Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 1 đồng chí là Bí thư Huyện ủy; 1 đồng chí là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; 24 đồng chí là cấp trưởng, cấp phó các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh. Tỷ lệ cán bộ nữ là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tăng qua các nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ 2021-2026, cán bộ nữ là đại biểu Quốc hội có 4 đồng chí (chiếm 50%); là đại biểu HĐND tỉnh có 15 đồng chí (chiếm 24,54%); là đại biểu HĐND cấp huyện có 90 đồng chí (chiếm 25,17%); là đại biểu HĐND cấp xã (chiếm 20%).

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ theo tiêu chuẩn, chức danh, yêu cầu công việc được mở rộng về quy mô, đa dạng về hình thức, chú trọng về chất lượng và đạt được nhiều kết quả; 100% cán bộ nữ trong quy hoạch đều được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn do Trung ương và tỉnh tổ chức. Từ đó, từng bước nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đại đa số cán bộ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh; ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, tích cực đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo; việc hoạch định chính sách, khả năng cụ thể hóa đường lối chủ trương được nâng lên rõ rệt; tính chủ động, sáng tạo được phát huy; tự giác rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Mặc dù những năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu về công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ nữ có nơi chưa đạt theo yêu cầu. Tỷ lệ cán bộ nữ cơ cấu trong các cấp ủy đảng, HĐND, UBND, tham gia lãnh đạo, quản lý tại các sở, ban, ngành tuy có tăng qua từng năm nhưng vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị... Qua thực tiễn, việc thực hiện một số chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị gặp một số khó khăn: Một số cấp uỷ và người đứng đầu cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tổ chức cán bộ nói chung, công tác cán bộ nữ nói riêng. Chủ trương công tác cán bộ nữ chưa được quan tâm quán triệt đồng bộ tại một số cấp ủy, đặc biệt là cấp ủy cấp xã. Việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác phụ nữ, cán bộ nữ có nơi, có lúc còn chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ. Việc tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ nữ phát triển tối đa năng lực nghề nghiệp, khả năng lãnh đạo, sức sáng tạo tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Việc cán bộ nữ tự học, tự bồi dưỡng, tham gia các khóa đào tạo cập nhật bồi dưỡng kiến thức còn nhiều khó khăn... 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11 về công tác cán bộ nữ, thời gian tới, cần tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo bước chuyển biến rõ nét về hiệu quả công tác phụ nữ, nhất là công tác cán bộ nữ ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác cán bộ nữ; tạo điều kiện, cơ chế để cán bộ nữ tham gia công tác quản lý Nhà nước, tham gia vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ nữ; xây dựng đội ngũ cán bộ nữ theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nữ, quan tâm cán bộ nữ trẻ, có năng lực và uy tín trong công tác; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ nữ; xác định rõ cơ cấu, độ tuổi trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong quy hoạch cấp ủy các cấp. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ phát huy vai trò của các cấp Hội Phụ nữ trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ nữ có năng lực cho cấp uỷ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời uốn nắn những sai phạm; nghiêm túc xử lý các vi phạm về công tác cán bộ nữ./.

Trần Thị Thủy
Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com