Phòng chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa": Tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

07:54, 08/02/2023

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng thành phố Nam Định luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (gọi tắt là Quyết định 99). Qua đó, đã phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Người dân nêu câu hỏi tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố với MTTQ, các đoàn thể và nhân dân năm 2022.
Người dân nêu câu hỏi tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố với MTTQ, các đoàn thể và nhân dân năm 2022.

Ngay sau khi Quyết định 99 được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định chỉ đạo các cấp ủy tổ chức triển khai gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện phát thanh, truyền thanh, cổng thông tin điện tử, qua các hội nghị, sinh hoạt chi bộ; tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng với nhân dân… để nhân dân tham gia. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định đã lãnh đạo, chỉ đạo việc công khai, minh bạch thông tin, phân công trách nhiệm, quy định rõ nội dung, hình thức, phạm vi, thời gian, địa điểm công khai để nhân dân dễ biết, dễ hiểu, dễ giám sát. Việc kiểm tra, giám sát được các cấp ủy, chi bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức  quản lý như: trong việc chấp hành điều lệ Đảng; đấu tranh chống 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên; thực hiện 19 điều quy định đảng viên không được làm; những quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm; trách nhiệm thực thi công vụ; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu...

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quy chế tiếp công dân của đồng chí Bí thư Thành ủy; Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy trong việc phụ trách các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Quy định lấy phiếu tín nhiệm đối với đảng viên lãnh đạo, quản lý của thành phố. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị, của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố tới cơ sở. Hàng năm, ra Thông báo kết luận về chương trình giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố. Tăng cường chỉ đạo chính quyền các cấp thuộc thành phố thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của hệ thống pháp luật; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chấn chỉnh kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp thành phố đã cụ thể hóa các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết, bàn, tham gia góp ý và giám sát nhiều nội dung theo quy định, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. HĐND thành phố đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, những phản ánh, kiến nghị của cử tri liên quan đến sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Duy trì các hòm thư góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được đặt tại trụ sở các cơ quan hành chính Nhà nước từ thành phố tới các phường, xã. Duy trì việc nắm bắt thông tin của nhân dân thông qua các cuộc giám sát, tiếp xúc cử tri, đơn thư kiến nghị, phản ánh về những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở. Từ đó, xem xét, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý và thông tin kết quả cho nhân dân. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền có chủ trương, biện pháp xử lý kịp thời.

Từ khi thực hiện Quyết định 99 đến nay, các cấp, các ngành trong thành phố đã tổ chức gần 4.000 cuộc tiếp công dân định kỳ, tiếp trên 10 nghìn lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, tố cáo; tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 100% số lượng đơn thư theo thẩm quyền của thành phố, đạt trên 95% theo thẩm quyền phường, xã. Kết quả giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri được trả lời và thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân, cử tri biết. Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri được trên 100 cuộc với trên 15 nghìn lượt cử tri tham dự, tổng hợp được 500 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, thành phố. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND thành phố và các cơ quan hữu quan Nhà nước xem xét giải quyết, tỷ lệ các ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết đạt 100%. Năm 2022, cấp ủy, các ban của Thành ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp thành phố đã tổ chức kiểm tra 113 tổ chức Đảng, 46 đảng viên; giám sát chuyên đề 42 tổ chức Đảng, 13 đảng viên; thi hành kỷ luật 12 trường hợp; trong đó khiển trách 7 trường hợp; cảnh cáo 1 trường hợp; khai trừ 4 trường hợp.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở Đảng bộ thành phố Nam Định được phát huy hiệu quả, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được nâng cao, nhân dân được tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến, giám sát những nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của mình, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong 5 năm qua, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm của Đảng bộ thành phố đạt từ 85-89%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 75-80,2%. Đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nam Định cho biết: Trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn luôn là nhiệm vụ cấp thiết, được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy đặt ra yêu cầu phải tăng cường hơn nữa việc xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả Quy định về những điều đảng viên không được làm. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có động cơ sai trái, tư tưởng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm những điều đảng viên không được làm ngay tại cơ sở, chi bộ, không để sự việc kéo dài, né tránh, “đùn đẩy” lên cấp trên./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com