Khởi sắc bên thềm Xuân

18:12, 02/02/2023

Một mùa Xuân mới đã về - Xuân Quý Mão 2023. Nhìn lại công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay cho thấy đã có sự chuyển biến tích cực. Đó là nền tảng vững chắc, là tiền đề đưa tỉnh ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Diện mạo nông thôn mới xã Hải Vân (Hải Hậu)
Bài và ảnh: Văn Trọng
Diện mạo nông thôn mới xã Hải Vân (Hải Hậu).

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa then chốt, vì vậy Thường trực Tỉnh ủy, Ban TVTU, BCH Đảng bộ tỉnh đã có những đổi mới, đột phá mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường. Khi các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn… của Trung ương ban hành, Ban TVTU kịp thời chỉ đạo toàn Đảng bộ học tập, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mặt khác, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các phương tiện truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. 

Điểm “nhấn” trong công tác xây dựng Đảng là BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ...; tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường lao động và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho hiện tại, tương lai. Thực hiện mục tiêu trên, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kết luận số 88-KL/TU để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20-10-2016 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Ban TVTU lãnh đạo cụ thể hóa, xây dựng và ban hành đồng bộ các quy định, quy chế về công tác cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ tỉnh; xây dựng Đề án vị trí việc làm nhằm cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tỉnh ủy đã phối hợp với Hội đồng Khoa học Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Khoa học các cơ quan Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học: “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Thông qua hội thảo đã đề ra nhiều phương án trong việc thực hiện và gắn xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới... Qua đó, công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ của tỉnh có nhiều đổi mới, nhất là việc thực hiện quy trình nhân sự bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; lãnh đạo thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác.

Cùng với đó, Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nam Định là một trong những tỉnh sớm thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng và triển khai hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, năm 2022, Ban TVTU đã lựa chọn xây dựng Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”. Chủ đề này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Ở từng cấp ủy Đảng trong tỉnh, người đứng đầu cấp ủy đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Năm 2022 ở Đảng bộ các huyện: Nam Trực, Ý Yên, Giao Thủy, thành phố Nam Định... đã tổ chức bài bản hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Thông qua đối thoại đã tiếp nhận hàng trăm vấn đề vướng mắc, bức xúc trong nhân dân liên quan đến công tác quy hoạch đất đai, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu đã được giải quyết thấu tình, đạt lý, góp phần ổn định tình hình, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Một giải pháp khác có sức tác động lớn đến định hướng phát triển của tỉnh đó là để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo sơ kết, tổng kết kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp uỷ, HĐND, UBND các cấp, ban hành các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt, Ban TVTU, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất lựa chọn những vấn đề trọng tâm, khâu đột phá để ban hành 6 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa. Kết quả sơ kết hơn 1 năm, các nghị quyết chuyên đề đã hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 trong thực tiễn công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Những dấu ấn trong công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay đã góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nổi bật là những định hướng lớn trong phát triển kinh tế của tỉnh đã được khởi động và có những bước đi tích cực. Các đột phá chiến lược, xác định các trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Tiếp tục nâng cấp các tuyến đường huyết mạch; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, thu hút các dự án lớn làm tiền đề để thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tập trung xây dựng phát triển thành phố Nam Định trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội của vùng Nam đồng bằng sông Hồng; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 được thực hiện hiệu quả. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,07%, cao nhất từ trước đến nay; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,3%; giá trị hàng xuất khẩu đạt 3 tỷ USD. Công tác xây dựng NTM được quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đây chính là tiền đề quan trọng, tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ vững tin hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra./.

Bài và ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com