Hiệu quả việc học và làm theo Bác ở Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

08:17, 02/02/2023

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua, hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong khối.

Đồng chí Vũ Hữu Thi, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao Giấy khen của Ban thường vụ Đảng ủy Khối cho Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đạt tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.
Đồng chí Vũ Hữu Thi, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao Giấy khen của Ban thường vụ Đảng ủy Khối cho Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đạt tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Ngay sau khi Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ban hành, Ban thường vụ Đảng ủy Khối đã triển khai đến các tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể trực thuộc. Các cấp ủy cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Kết luận tại cơ quan, đơn vị. Ban thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành hướng dẫn về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; cung cấp tài liệu chuyên đề toàn khóa đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở, đoàn thể trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề toàn khóa bằng hình thức phù hợp, tổ chức tuyên truyền sâu rộng những nội dung cốt lõi của chuyên đề toàn khóa trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Trên cơ sở đó, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa. Nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đưa vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của cấp mình gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm. Các cấp uỷ phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, các đoàn thể; lựa chọn và tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những vấn đề tồn đọng, gắn với việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm. Đồng thời, gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị, các cấp ủy đã phối hợp với thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn và giải quyết những vấn đề tồn đọng, những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực, như: Tham mưu ban hành Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh. Đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tham mưu các chính sách và tổ chức thực hiện công tác an sinh xã hội đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Tích cực vận động, kêu gọi các tập thể, cá nhân ủng hộ các quỹ từ thiện, nhân đạo, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, tập trung xử lý các vụ việc tồn đọng... 

Trong quá trình thực hiện việc làm theo Bác đã xuất hiện một số đơn vị có cách làm hay, hiệu quả. Điển hình như Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định đã xác định nội dung đột phá tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác bằng việc triển khai thực hiện tiêu chí số 4 về điện trong chương trình “Xây dựng nông thôn mới”. Trong đó, Công ty đã chủ động tích cực đầu tư và triển khai thực hiện các dự án chống quá tải, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên đối với lưới điện khu vực nông thôn đảm bảo khai thác hiệu quả, giúp phát triển nông thôn mới bền vững, làm đẹp cảnh quan môi trường, cải thiện điều kiện sống, sinh hoạt của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng, đạt tiêu chí số 4 về điện trong công tác xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Hay ở Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã học và làm theo Bác bằng việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội Phụ nữ có tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác; phát động cán bộ, đảng viên thực hiện cuộc vận động rèn luyện phẩm chất Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang; thực hiện tốt quy định về chế độ đi công tác cơ sở; phát động cán bộ chuyên trách đăng ký sáng kiến, đề tài nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ; ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành triển khai các hoạt động Hội; phong trào “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác”. Kết quả, trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thực hiện 3.218 buổi làm việc tại cơ sở, 73 lượt sáng kiến, trung bình mỗi năm tiết kiệm được 300 triệu đồng hỗ trợ cán bộ công chức vay đi học nâng cao trình độ, giải quyết công việc gia đình. Ngoài ra, việc học tập và làm theo Bác còn được các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối tích cực tham gia các phong trào ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ nạn nhân chất độc màu da cam... hỗ trợ an sinh xã hội của tỉnh với số tiền ủng hộ hàng chục tỷ đồng...

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Khối. Từ đó, Đảng bộ Khối hoàn thành tốt các mặt công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Năm 2022, Đảng bộ Khối phát triển 1 tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; kết nạp 301 đảng viên mới. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 89,81%; tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 96,96%; tỷ lệ tổ chức đoàn thể vững mạnh đạt 85%.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Ban thường vụ Đảng uỷ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, gắn với thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2022 và giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trực thuộc xây dựng mô hình điển hình tiêu biểu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Hướng dẫn, tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch cá nhân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về chuẩn mực đạo đức, văn hóa công sở, phong cách làm việc và trách nhiệm nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Trung ương, của ngành, lĩnh vực. Chỉ đạo cơ sở tổ chức thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thiết thực đưa Chỉ thị số 05-CT/TW vào cuộc sống./.

Bài và ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com