Hải Hậu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc: Lấy hiệu quả làm thước đo (kỳ 2)

20:23, 09/01/2023

Hải Hậu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc: Lấy hiệu quả làm thước đo (kỳ 1)

(Tiếp theo và hết)

Kỳ II: Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, khối đại đoàn kết trong huyện được tăng cường và mở rộng, đời sống nhân dân được cải thiện, nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền. Các tầng lớp nhân dân trong huyện đồng thuận cao với các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu. Hết năm 2022, toàn huyện có 34/34 xã, thị trấn đạt NTM nâng cao, 20 xã cơ bản đạt NTM kiểu mẫu, giữ vững thành tựu 45 năm liên tục điển hình văn hóa cấp huyện của cả nước.

Cơ giới hóa khâu thu hoạch lúa chất lượng cao tại xã Hải Quang (Hải Hậu).
Cơ giới hóa khâu thu hoạch lúa chất lượng cao tại xã Hải Quang (Hải Hậu).

Đồng chí Đỗ Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hải Hậu cho biết: Qua thời gian thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực. Mối quan hệ giữa các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể được phân rõ trách nhiệm, các quy chế phối hợp được xây dựng và phát huy hiệu quả, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân ngày càng gắn bó. Nhân dân được thể hiện quyền làm chủ. Trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được phát huy, vai trò lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc của tổ chức Đảng được xác định rõ; chính quyền các cấp đã cụ thể hoá những nội dung để dân biết, dân bàn, dân tham gia giám sát; công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng luôn được coi trọng, chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận từng bước được nâng lên, tạo nên sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác tổ chức cán bộ và đảng viên được thực hiện đồng bộ, đảm bảo đúng nguyên tắc, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật được tăng cường, thực hiện đúng quy định điều lệ Đảng. Công tác dân vận được quan tâm đổi mới, dân chủ xã hội được phát huy.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ huyện đã xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết mang tính toàn diện, trọng tâm trọng điểm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động quần chúng và về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, ban hành nhiều cơ chế, chính sách để nghị quyết đi vào cuộc sống. Về cơ bản, các nghị quyết ban hành đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, được nhân dân đón nhận với sự đồng thuận cao. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường đối thoại với các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dân chủ trong Đảng được phát huy, dân chủ trong các tổ chức chính trị xã hội được mở rộng, quyền và lợi ích chính đáng của công dân được đảm bảo, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. UBND huyện đã ban hành 5 nghị quyết, 3 kế hoạch, 2 đề án, 1 kết luận về công tác xây dựng Đảng, công tác Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội và triển khai các nhiệm vụ phát triển toàn diện kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025. Trong đó, có nghị quyết chuyên đề mang tính “đột phá” như: Nghị quyết số 04-NQ/HU về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 05-NQ/HU về “Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo xây dựng huyện Hải Hậu NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 06-NQ/HU về việc “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện”; Nghị quyết số 08-NQ/HU về “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”; Kết luận số 01-KL/HU về việc “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo”.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và sắp xếp tổ chức bộ máy tiếp tục được tăng cường; tích cực lãnh đạo tổ chức thực hiện sắp xếp, sáp nhập các xóm, tổ dân phố chưa đạt chuẩn theo quy định, tạo được đồng thuận, thống nhất của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; đã giảm 156 chi bộ và 156 xóm, tổ dân phố. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện chủ động, kịp thời, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Mở 6 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 385 quần chúng ưu tú; 4 lớp bồi dưỡng cho 295 đảng viên mới; xét duyệt kết nạp Đảng cho 295 quần chúng ưu tú. Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng 24 tổ chức đảng, 32 đảng viên tiêu biểu, xuất sắc 5 năm giai đoạn 2015-2020; Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ Đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác tư tưởng, chính trị, sinh chuyên đề được đẩy mạnh; đã chỉ đạo tổ chức hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về công tác xây dựng Đảng, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; riêng đợt 19-5 đã có trên 645 chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Tự soi, tự sửa”; hàng tháng các chi bộ đã lựa chọn nội dung trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa vào sinh hoạt chi bộ. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng được nâng lên; công tác kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm được tăng cường; kịp thời xử lý nghiêm minh và công khai kết quả theo quy định. Công tác dân vận và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội được đẩy mạnh, đã xây dựng, tổ chức triển khai tốt các kế hoạch, chương trình thực hiện các nghị quyết, đề án chuyên đề của huyện giai đoạn 2021-2025.

MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở, phát huy vai trò tích cực các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, quan tâm chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên. Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động. Tiêu biểu như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, các phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”,  “Phụ nữ tích cực học tập, lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. MTTQ và các đoàn thể đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân vào tổ chức hội. Đến nay, Hội Cựu chiến binh có trên 19 nghìn hội viên, đạt trên 96%; Hội Nông dân có trên 57 nghìn hội viên, đạt 87%; Liên đoàn Lao động có trên 11 nghìn hội viên; Đoàn Thanh niên thu hút trên 15 nghìn đoàn viên, đạt 87%; Hội Phụ nữ có trên 58 nghìn hội viên, đạt 87%. Cán bộ làm công tác Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên được kiện toàn, ngày càng trẻ hóa, trình độ được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện ngày càng được củng cố vững chắc.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nội dung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Khai thác có hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển nhanh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Trong đó, huyện xác định các sản phẩm chủ lực, thế mạnh gồm: Lúa chất lượng cao, lúa đặc sản, thịt lợn, thịt và trứng gia cầm, tôm, cây dược liệu và các sản phẩm thủy sản chế biến. Toàn huyện có 35 doanh nghiệp, 44 làng nghề, 100 doanh nghiệp và trên 1.000 cơ sở sản xuất thu hút 35 nghìn lao động tại địa phương. Năm 2022, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 3.700 tỷ đồng, bằng 100,33% kế hoạch và tăng 2,93% so với năm 2021. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản ước đạt trên 205 triệu đồng. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt được kết quả tích cực, dẫn đầu toàn tỉnh; toàn huyện có 78 sản phẩm OCOP, trong đó có 10 sản phẩm đạt 4 sao. Các nội dung tái cơ cấu nông nghiệp thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Tiêu biểu như: Mô hình liên kết sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao (diện tích 600ha); Mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ (diện tích 310ha); Mô hình gieo mạ khay, cấy lúa bằng máy (diện tích 3.200ha với 82 máy); mô hình sản xuất cây dược liệu theo tiêu chuẩn GAPWHO (đinh lăng 220ha, thìa canh 31ha) tại các xã Hải Lộc, Hải Quang, Hải Châu… Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 542,3 tỷ đồng, đạt 203% dự toán tỉnh giao; trong đó số thu thường xuyên từ kinh tế trên địa bàn đạt 137,3 tỷ đồng, đạt 128% dự toán tỉnh giao và bằng 88% so với năm 2021. Hết năm 2022 có 20/34 xã đạt các tiêu chí NTM kiểu mẫu, trong đó có xã Hải An đã lập hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định xã NTM kiểu mẫu, thị trấn Yên Định lập hồ sơ đề nghị thẩm định đô thị văn minh; có trên 75% đơn vị cấp xóm đạt và cơ bản đạt NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Trần Minh Hải, TUV, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu cho biết: “Năm 2023 và những năm tiếp theo, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 23; quan tâm giải quyết tốt vấn đề giai cấp, tôn giáo và dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng”; phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 Hải Hậu đạt huyện NTM kiểu mẫu. Chú trọng biện pháp tuyên truyền giáo dục vận động của MTTQ, các đoàn thể; chủ động đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền phản động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các nhân tố, các điển hình tốt; phát huy tinh thần yêu nước, tạo ra các phong trào hành động cách mạng, không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền có đủ năng lực, trình độ, tâm huyết; coi trọng giáo dục về nhận thức gắn với đáp ứng lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; kết hợp tuyên truyền với việc huy động đóng góp của nhân dân vào sự phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm tuyên truyền đối với đối tượng đặc thù là đồng bào có đạo. Tiếp tục làm tốt công tác vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, thực hiện đúng Pháp lệnh Tín ngưỡng - tôn giáo. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, nhất là lĩnh vực quản lý về đất đai, xây sửa cơ sở thờ tự, an ninh tôn giáo. Chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; khắc phục tình trạng hành chính hoá. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, coi trọng công tác tổng kết nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, trong đó tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình dân vận khéo; động viên, phát huy tính tích cực, trách nhiệm công dân để tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị và hưởng ứng có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com