Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

06:08, 20/08/2019

Sáng 20-8, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

3 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để, tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Hệ thống tuyên giáo các cấp chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05, ban hành nhiều kế hoạch hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Từ đó đã tạo ra sự vào cuộc tích cực của các cơ quan Trung ương, các cơ quan thông tấn báo chí trong tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền mặt tích cực góp phần quan trọng nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị 05. Các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05 xây dựng mô hình mới, khuyến khích các cách làm sáng tạo để tuyên truyền nhân rộng việc học tập và làm theo gương Bác trong nhân dân. Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng còn một số hạn chế như: Việc chọn nội dung đột phá, việc giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm của một số cấp ủy địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Nội dung đăng ký tu dưỡng làm theo Bác của nhiều cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao nên kết quả “làm theo” gương Bác chưa thật sự rõ nét, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân của một số địa phương, đơn vị. Công tác triển khai, quán triệt chuyên đề của từng năm chưa thật sự hấp dẫn và phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội. Công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền gương điển hình “người tốt, việc tốt” chưa được đầu tư nhiều nên chưa tạo được ấn tượng sâu sắc trong xã hội về những việc làm tốt chưa thực sự lan tỏa mạnh mẽ từ điển hình ra diện rộng. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, việc cảnh báo phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời, do đó một số cán bộ, đảng viên bị suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống không được phát hiện sớm để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh dẫn đến phải kỷ luật Đảng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; khắc phục hạn chế, khuyết điểm và tiếp thu những kinh nghiệm qua 3 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 05; phát huy tính chủ động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực phù hợp hiệu quả với từng địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp, ngành, địa phương đã đạt được qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05; nhiệt liệt biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cả nước. Kết quả đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 05. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy, địa phương, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa, tính lâu dài, thường xuyên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, các Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực, nhất là công tác tổ chức cán bộ. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo gương Bác; kịp thời giới thiệu, lan tỏa trong xã hội những tấm gương điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị, đồng thời kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh, chuyển nhận thức thành hành động cụ thể, định lượng được kết quả học tập và làm theo Bác của mỗi tập thể, cá nhân. Từ nay đến dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác, các cấp ủy Đảng, chính quyền và mỗi đảng viên cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Chuẩn bị thật tốt việc tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Tập trung khắc phục và giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Tập trung thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Quyết tâm đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, tạo phong trào thiết thực, hiệu quả, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com