Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp

08:08, 19/08/2019

Chiều 19-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong đã quán triệt nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt các nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 15-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó khẳng định, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; đảm bảo an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức. Thông qua Đại hội Đảng các cấp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Việc xây dựng báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Công tác nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ, sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, cấp ủy các cấp phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Đại hội Đảng bộ các cấp tập trung vào 4 nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Kế hoạch số 71-KH/TU cũng hướng dẫn công tác chuẩn bị văn kiện và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu, số lượng đại biểu và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên. Về thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp: đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4-2020, hoàn thành trước ngày 30-6-2020. Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31-8-2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh không quá 4 ngày, hoàn thành trước 30-9-2020. Mỗi đảng bộ trực thuộc tỉnh chọn 1 đến 2 đảng bộ cơ sở để chỉ đạo thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại đại hội; chọn 1 đến 2 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (không trùng với những đơn vị đã được chọn thực hiện thí điểm) để tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo chung trên diện rộng. Tỉnh dự kiến chọn Đảng bộ huyện Vụ Bản để chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện và chọn Đảng bộ huyện Hải Hậu thực hiện thí điểm chủ trương trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại đại hội. Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với đảng bộ cấp cơ sở vào cuối tháng 2-2020; cấp huyện và tương đương vào đầu tháng 5-2020. Để thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch, các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong tỉnh quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các văn bản hướng dẫn; xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình đúng yêu cầu, nội dung chỉ thị, kế hoạch đề ra; cấp ủy các cấp thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, cấp ủy viên phụ trách, chỉ đạo và theo dõi đại hội đảng bộ, chi bộ cấp dưới. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh: Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị đặt yêu cầu rất cao trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; vừa đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương. Do đó ngay sau hội nghị, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính, Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Việc quán triệt phải đáp ứng được yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững để thực hiện, tạo sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần căn cứ vào đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo đúng thời gian, yêu cầu mà chỉ thị và Kế hoạch đã đề ra. Tập trung thực hiện tốt chủ trương bố trí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cùng cấp; thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp xã đối với những nơi có đủ điều kiện; chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương theo lộ trình, đến năm 2025 cơ bản hoàn thành ở cấp huyện; phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, cấp huyện từ 10% trở lên; thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương, cấp xã không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp tại một địa phương, cơ quan, đơn vị... Tập trung lãnh đạo chuẩn bị tốt báo cáo chính trị của đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của đại hội đảng bộ cấp trên và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Lãnh đạo công tác nhân sự cấp ủy chặt chẽ, đúng quy trình, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong lựa chọn, bầu cử cấp ủy nhằm xây dựng ban chấp hành đảng bộ các cấp thực sự tiêu biểu, có lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với lãnh đạo công tác chuẩn bị đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com