Đổi mới công tác dân vận ở Ý Yên

09:02, 27/02/2024

Nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, thời gian qua các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Ý Yên tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

Cán bộ xã Yên Bằng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
Cán bộ xã Yên Bằng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Nguyễn Huy Liệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ý Yên cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện ủy tăng cường lãnh đạo công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Trong đó, phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phụ trách trực tiếp, chỉ đạo xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; thường xuyên chỉ đạo, định hướng nội dung hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong từng thời kỳ. Thường trực Huyện uỷ trực tiếp duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của MTTQ và các đoàn thể; thường xuyên nghe phản ánh, tổ chức giao ban hàng tuần công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể để nắm tình hình nhân dân, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội để kịp thời định hướng chỉ đạo. Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) về “Nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của MTTQ và các đoàn thể xã, phường, thị trấn”; xây dựng nội dung, thực hiện nghiêm Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; xây dựng kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 6-6-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới”… Qua đó đưa công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần giải quyết hiệu quả những phần việc khó tại cơ sở, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân; huy động được sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nổi bật là trong công tác dân vận chính quyền, UBND các cấp trong huyện đã thực hiện tốt phương châm “Chính quyền gần dân, sâu sát với nhân dân và vì dân”. Các phòng, ban, chính quyền địa phương đã thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND các cấp trong công tác dân vận chính quyền gắn với chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của cơ quan, đơn vị và địa phương quản lý; chủ động triển khai, quán triệt và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc thực hiện cải cách hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phục vụ người dân được quan tâm thực hiện. UBND huyện tăng cường công tác chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong xử lý công việc, thực thi công vụ. Hoạt động Bộ phận Một cửa UBND huyện và UBND các xã, thị trấn được duy trì hiệu quả, đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các cá nhân, tổ chức. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; tích cực triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; xây dựng, nhân rộng và triển khai hiệu quả mô hình về chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền số, y tế số, giáo dục số... Năm 2023, toàn huyện có 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước và đúng hạn; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 97%.

Bên cạnh đó, chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện để triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp với các cơ quan Nhà nước thực hiện công tác nghiên cứu, tham mưu xây dựng những chủ trương, giải pháp của cấp ủy và chính quyền về công tác dân vận; hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện và kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác dân vận và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trọng tâm là thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc triển khai sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã huyện Ý Yên giai đoạn 2023-2030; phối hợp giải quyết những mâu thuẫn, vụ việc phức tạp từ khi mới phát sinh, hoàn thành tốt việc tuyển chọn, giao quân, giải phóng mặt bằng thi công các công trình, các dự án trên địa bàn huyện, phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, ban hành văn bản triển khai gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Đến nay, toàn huyện có 73 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế và an ninh - quốc phòng. Các mô hình “Dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả thiết thực, đóng góp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sinh hoạt văn hóa tại các địa phương và trong xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; thôn, xóm, tổ dân phố kiểu mẫu.

Nhờ chú trọng đổi mới công tác dân vận, đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng Ý Yên ngày càng phát triển. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, đã có một số chỉ tiêu cơ bản đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tốc độ phát triển giá trị sản xuất của các ngành kinh tế hàng năm đạt trên 10%. Cơ cấu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại - dịch vụ chiếm 83,79%; cơ cấu ngành nông nghiệp giảm còn 16,21%. Huyện đã huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, công nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, đến nay toàn huyện có 29/31 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 203/272 thôn, xóm, tổ dân phố đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững./.

Bài và ảnh: Văn Trọng
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com