Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý văn hóa

08:27, 16/03/2023

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 29-9-2021 của UBND tỉnh về “Cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) đã đẩy mạnh thực hiện CCHC trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đảm bảo thành phần hồ sơ, thời gian xử lý, giảm chi phí thực hiện; tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng dịch vụ công; lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo thành công của CCHC để phục vụ mục tiêu phát triển trên các lĩnh vực của ngành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.
Cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

Năm 2022, Sở VH, TT và DL đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức toàn ngành trong quá trình thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gắn CCHC với nâng cao chất lượng quản trị hành chính công và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường hiện đại hóa hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 trong hoạt động, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Việc tuyên truyền về CCHC được Sở VH, TT và DL thực hiện bằng nhiều hình thức: trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, lồng ghép trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật... Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến những kết quả CCHC của ngành; cập nhật các văn bản chỉ đạo công tác CCHC của Chính phủ, của Bộ VH, TT và DL và của tỉnh; rà soát, đơn giản hóa các TTHC; chuyển đổi số trong ngành Du lịch…

Cải cách thể chế và phân cấp quản lý Nhà nước là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện CCHC. Sở VH, TT và DL đã xây dựng đề án sắp xếp vị trí việc làm, bố trí cán bộ, công chức, viên chức hợp lý, phù hợp chuyên môn theo các Nghị định của Chính phủ như: số 106/NĐ-CP quy định về “Vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập”, số 62/NĐ-CP quy định về “Vị trí việc làm và biên chế công chức”; đồng thời thực hiện rà soát, tinh gọn bộ máy, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo Nghị định số 120/NĐ-CP của Chính phủ quy định về “Thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập”. Đến nay, Sở VH, TT và DL có 9 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 6 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (đã được UBND tỉnh phê duyệt đề án thành lập).

Năm 2022, Sở VH, TT và DL đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ lớn của ngành như: Kế hoạch “Triển khai thực hiện chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh”, Kế hoạch “Triển khai chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em tỉnh giai đoạn 2022-2030”, Kế hoạch tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX-2022. Thực hiện triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Sở VH, TT và DL đã rà soát, bổ sung những TTHC mới theo chỉ đạo của Bộ VH, TT và DL, bãi bỏ những TTHC không còn hiệu lực; đồng thời rà soát, thực hiện cắt giảm, tối thiểu hóa các bước TTHC theo quy định để giảm bớt phiền hà cho các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký TTHC liên quan đến các lĩnh vực ngành phụ trách. Hiện nay, Sở VH, TT và DL đang thực hiện 142 TTHC (126 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, 16 TTHC cấp tỉnh) do UBND tỉnh công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở VH, TT và DL và Trang Dịch vụ công trực tuyến tỉnh. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VH, TT và DL được thực hiện theo cơ chế “một cửa”, qua phần mềm hệ thống “một cửa” (dichvucong.namdinh.gov.vn), trong đó có 127/142 số TTHC (tỷ lệ 89,4%) được triển khai theo dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 35 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VH, TT và DL được thực hiện theo cơ chế “một cửa” liên thông. Năm 2022, Sở VH, TT và DL đã tiếp nhận 243 hồ sơ giải quyết TTHC, trong đó có 24 hồ sơ lĩnh vực du lịch, 6 hồ sơ lĩnh vực thể dục thể thao, 4 hồ sơ lĩnh vực di sản, 208 hồ sơ lĩnh vực văn hóa; 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại của các tổ chức, cá nhân, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong quá trình tham gia giải quyết TTHC giữa ngành VH, TT và DL với công dân. Trong tổng số 243 hồ sơ giải quyết TTHC, Sở VH, TT và DL đã trả 102 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, 141 hồ sơ qua trực tuyến. Công tác cải cách TTHC của Sở VH, TT và DL đã nhận được sự phản hồi tích cực từ các tổ chức, cá nhân với 243 phiếu đánh giá hài lòng (đạt tỷ lệ 100%).

Thời gian tới, Sở VH, TT và DL tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của người đứng đầu các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là giải quyết các hồ sơ TTHC. Triển khai các nhiệm vụ CCHC gắn với thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Bộ VH, TT và DL, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác CCHC và công vụ, đề cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong cơ quan. Tiếp tục rà soát các TTHC để có những điều chỉnh, bổ sung cho kịp thời, đảm bảo đúng quy định. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ quan, quản lý hồ sơ công việc và giải quyết TTHC; xây dựng và thực hiện quy trình quản lý nội bộ theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015, đảm bảo phủ kín các TTHC. Tổ chức, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Triển khai thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với giải quyết các TTHC lĩnh vực VH, TT và DL, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, tạo sự hài lòng của doanh nghiệp, công dân, góp phần tăng tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong hoạt động của cơ quan./.

Bài và ảnh: Khánh DũngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com