Xuân Trường nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

20:00, 29/01/2024

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xuân Trường đã ban hành Nghị quyết 42-NQ/HU, ngày 7-7-2021 về “Nâng cao chất lượng CBCCVC từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”. Qua thực hiện Nghị quyết, trình độ, kiến thức và năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ CBCCVC được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ xã Xuân Phương giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.
Cán bộ xã Xuân Kiên giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.

Theo đó, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; tạo điều kiện thuận lợi cho CBCCVC học tập nâng cao trình độ mọi mặt. Công tác đánh giá cán bộ được huyện chú trọng. Huyện ủy đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ theo phân cấp quản lý; nội dung, quy trình đánh giá cán bộ đã bám sát Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định, hướng dẫn của cấp trên về đánh giá và phân loại CBCCVC. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ được thực hiện đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện trên cơ sở chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Hàng năm, tổng số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý được nhận xét, đánh giá đạt tỷ lệ 98,9%; các địa phương, cơ quan, đơn vị cũng đã thực hiện nhận xét đánh giá đối với CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo 100% CBCCVC được nhận xét, đánh giá. Việc đánh giá cán bộ ngày càng phản ánh thực chất về năng lực, mức độ hoàn thành công việc được giao, đảm bảo đúng quy trình, quy định và phân cấp quản lý. Từ việc đánh giá cán bộ đúng đã giúp cho cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện có căn cứ để tuyển chọn nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch, thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của huyện.

Song song với công tác đánh giá cán bộ, Huyện ủy Xuân Trường cũng đặc biệt quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành quan tâm thực hiện tốt các bước trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ huyện; tiến hành phê duyệt kết quả quy hoạch cán bộ ở hai cấp (cấp xã và cấp huyện), công khai thông báo kết quả phê duyệt quy hoạch về các địa phương, đơn vị. Các bước, quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của cấp xã, cấp huyện được thực hiện nghiêm túc và đảm bảo đúng quy định, có tính khả thi cao, phục vụ tốt cho việc bố trí, sắp xếp cán bộ trước mắt cũng như lâu dài. Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hàng năm, huyện đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị theo các hình thức tập trung và không tập trung để đảm bảo thuận lợi cho CBCCVC tham gia học tập và công tác. Từ năm 2021 đến nay, toàn huyện đã cử 34 đồng chí tham gia đào tạo, bồi dưỡng các lớp về chuyên môn, chính trị; trong đó 13 đồng chí học lớp Cao cấp lý luận chính trị, 6 đồng chí học lớp Trung cấp lý luận chính trị, 15 đồng chí đào tạo đại học và nhiều lượt cán bộ, công chức được đưa đi đào tạo, bồi dưỡng các lớp ngắn hạn. Cùng với đó, Trung tâm Chính trị huyện đã mở được 5 lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới với 300 học viên và 6 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 439 quần chúng ưu tú. Cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng cơ bản được bố trí, sử dụng đúng quy hoạch, phù hợp với năng lực, sở trường, phát huy khả năng, sức sáng tạo trong lĩnh vực công tác. Bên cạnh đó, huyện còn chú trọng việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác quản lý CBCCVC. Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải xây dựng và thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, đảm bảo quy chế phải đầy đủ, rõ ràng, cụ thể, phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho CBCCVC theo vị trí việc làm và kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của CBCCVC dưới quyền. Các cấp ủy đảng quản lý CBCCVC là đảng viên ngày càng chặt chẽ hơn qua việc thường xuyên phối hợp với cấp ủy đảng nơi đảng viên đang cư trú để kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú, có biện pháp giáo dục, uốn nắn, xử lý kịp thời những người không thực hiện tốt trách nhiệm với nơi cư trú.

Với việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đội ngũ CBCCVC huyện Xuân Trường từng bước được đảm bảo đủ so với chỉ tiêu biên chế và đạt tiêu chuẩn theo chức danh, vị trí, việc làm. Đến nay, các cơ quan thuộc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện có 126/143 cán bộ, công chức, đạt tỷ lệ 88,1% tổng biên chế được giao và 380/404 cán bộ, công chức cấp xã đạt tỷ lệ 94,1% tổng biên chế được giao. Chất lượng chuyên môn của cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao. Về trình độ chuyên môn, CBCCVC khối các cơ quan huyện có 26/126 thạc sĩ (đạt tỷ lệ 20,6%), hiện có 3 đồng chí đang công tác tại các cơ quan khối Đảng và Mặt trận Tổ quốc được Ban Thường vụ Huyện ủy cử đi đào tạo chương trình thạc sĩ; 98/126 đồng chí có trình độ đại học (đạt 77,8%) và 2/126 đồng chí có trình độ cao đẳng, trung cấp (đạt 1,6%). Về trình độ lý luận chính trị, có 36/126 đồng chí có trình độ cao cấp (đạt 28,6%); 85/126 đồng chí có trình độ trung cấp (đạt 67,5,6%); 5/126 đồng chí có trình độ sơ cấp (đạt 3,9%). Khối cán bộ công chức cấp xã, về trình độ chuyên môn có 2/380 đồng chí trình độ thạc sĩ (đạt 0,53%); 298/380 đồng chí có trình độ đại học (đạt 78,4%); 18/380 đồng chí có trình độ cao đẳng (đạt 4,74%); 62/380 đồng chí có trình độ trung cấp (đạt 16,3%); về trình độ lý luận chính trị có 3/380 đồng chí có trình độ cao cấp (đạt 0,79%); 360/380 đồng chí có trình độ trung cấp (đạt 94,7%); 17/380 đồng chí có trình độ sơ cấp (đạt 4,5%). Đối với đội ngũ giáo viên các cấp học (mầm non, tiểu học, THCS) cơ bản có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và vượt chuẩn theo quy định.

Đồng chí Bùi Văn Hảo, TUV, Bí thư Huyện ủy Xuân Trường cho biết: thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị theo nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường phân công, phân cấp công tác quản lý tổ chức cán bộ đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ đối với những nơi được phân công, phân cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC trong giai đoạn hiện nay để từ đó có quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ. Xây dựng quy hoạch cán bộ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ theo hướng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, có tính đến nhu cầu và khả năng phát triển. Đẩy mạnh công tác điều động, luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phát huy trách nhiệm của cấp ủy các cấp và cả hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn với đề cao vai trò, trách nhiệm, sự nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị trong xây dựng và nâng cao chất lượng CBCCVC từ huyện đến cơ sở./.

Bài và ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com