Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác thu hồi đất thực hiện các Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng

15:05, 08/01/2024

Ngày 5-1-2024, thay mặt Ban TVTU, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đã ký ban hành Thông báo Kết luận số 988-TB/TU về công tác thu hồi đất thực hiện các Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng. Nội dung Thông báo như sau:

Ngày 04/01/2024, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp đánh giá tình hình thu hồi đất thực hiện các Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng. Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Điện lực tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Trưởng Công an huyện Nghĩa Hưng; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe đại diện các cơ quan, đơn vị và huyện Nghĩa Hưng báo cáo công tác thu hồi đất thực hiện các Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng và ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận:

1. Thời gian qua, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực, cố gắng triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh công tác thu hồi đất các Dự án phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng. Tuy nhiên, tiến độ thu hồi đất chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, nhất là việc thực hiện các nội dung tại Thông báo số 882-TB/TU, ngày 06/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; người dân nuôi trồng thủy sản mặc dù đã hết hạn thuê đất, nhưng chưa bàn giao mặt bằng cho chính quyền quản lý; có nhiều đòi hỏi không chính đáng, biểu hiện không tuân thủ pháp luật, do vậy đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các Dự án; tác động không tốt đến hình ảnh, môi trường đầu tư, kinh doanh, khát vọng phát triển của tỉnh.

2. Việc thu hút đầu tư các Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng là đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; phù hợp với Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1729/QĐ-TTg, ngày 29/12/2023; các Dự án này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nghĩa Hưng và của tỉnh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, tăng thu ngân sách Nhà nước và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Để các Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng sớm được triển khai thực hiện; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thống nhất quyết tâm chính trị thực hiện các Dự án theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, kế hoạch và lộ trình đã đề ra; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2024 với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, chung sức, đồng lòng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng tình của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

3.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2022-2025, nhất là Thông báo số 882-TB/TU, ngày 06/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng.

3.2. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo:

- Các sở, ban, ngành có liên quan tiếp tục rà soát, củng cố, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan đến việc đầu tư các Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng; tập trung hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn huyện Nghĩa Hưng trong quá trình thu hồi đất để triển khai các Dự án.

- UBND huyện Nghĩa Hưng và các đơn vị liên quan sớm thông báo kế hoạch, lộ trình ngừng dịch vụ cấp điện, nước… đối với những diện tích đất tại khu vực Cồn Xanh đã hết thời hạn thuê đất theo quy định.

3.3. Giao Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng lãnh đạo, chỉ đạo tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau:

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh duy trì các Tổ công tác tuyên truyền, vận động của huyện; đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền. Huy động cả hệ thống chính trị của huyện vào cuộc; phát huy vai trò, tính tiên phong của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu; các tổ chức, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện và vận động người thân gia đình thực hiện trả lại đất cho nhà nước. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để sớm giải quyết theo thẩm quyền và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền tạo điều kiện hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

- Chỉ đạo UBND huyện: Chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng Phương án thu hồi đất, Phương án bảo vệ thi công, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/01/2024. Tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, chú trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp hỗ trợ Nhà đầu tư trong quá trình triển khai các Dự án.

3.4. Các cơ quan trong khối nội chính của tỉnh tiếp tục tăng cường bám sát, nắm chắc địa bàn, tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; xử lý ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm “nóng” về an ninh trật tự. Kịp thời, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, các đối tượng lợi dụng tình hình gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

3.5. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của tất cả các loại hình, phương tiện, giải pháp truyền thông theo hướng khẳng định pháp lý và hiệu quả của Dự án với sự phát triển của tỉnh và lợi ích của nhân dân trong tỉnh; chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các cấp sẵn sàng phương án đấu tranh, phản bác, nhất là trên không gian mạng đối với công tác thu hồi đất tại khu vực Cồn Xanh.

3.6. Giao Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với các tổ chức thành viên thống nhất các giải pháp đẩy mạnh công tác vận động đoàn viên, hội viên và người dân, nhất là trong vùng Dự án đồng thuận với chủ trương của tỉnh, vì sự phát triển của tỉnh; tranh thủ sự ủng hộ của các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động người dân trả lại đất cho nhà nước.

4. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm chủ trương, định hướng của tỉnh; chung sức, đồng lòng, quyết tâm chính trị cao, vì sự phát triển của tỉnh để triển khai các Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương, cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban cán sự đảng UBND tỉnh) để xem xét, quyết định.

Thông báo này phổ biến đến các chi bộ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Lê Quốc ChỉnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com