Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng chú trọng công tác xây dựng Đảng

08:09, 08/01/2024

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng để đưa ra những giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tế cơ sở, tạo nhiều kết quả nổi bật.

Diện mạo nông thôn mới xã Nghĩa Sơn.
Diện mạo nông thôn mới xã Nghĩa Sơn.

Đồng chí Sái Hồng Thanh, TUV, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hưng cho biết: Đảng bộ huyện hiện có 69 tổ chức cơ sở đảng, gồm 29 đảng bộ và 40 chi bộ trực thuộc với tổng số 8.758 đảng viên. Xác định công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh là yếu tố quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/HU về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở. 

Trong công tác chính trị, tư tưởng, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương liên quan đến công tác xây dựng Đảng bằng nhiều hình thức phù hợp, đồng thời, kịp thời cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo tổ chức thực hiện. Quan tâm chỉ đạo định hướng dư luận xã hội trên địa bàn, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tăng cường mở các lớp chuyên đề, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị để thông tin, tuyên truyền kịp thời những vấn đề, chủ trương mới, những thông tin quan trọng, tình hình thời sự đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thường xuyên cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ và nhân dân. Đặc biệt, các cấp ủy Đảng đã chú trọng chỉ đạo gắn việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các chuyên đề hàng năm với việc thực hiện nghị quyết, kết luận Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị, qua đó đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành công việc thường xuyên, liên tục, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị.  

Trong công tác tổ chức cán bộ, Đảng bộ huyện đã thực hiện tốt từ khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo đến điều động, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử đối với 61 lượt cán bộ giữ các chức danh diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, trong đó có 34 cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện; 27 cán bộ cấp xã. Luân chuyển 3 đồng chí đang là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các phòng, ban của huyện về làm cán bộ chủ chốt cấp xã; điều động, luân chuyển 6 đồng chí là Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, thị trấn từ địa phương này sang địa phương khác. Chỉ định 22 đồng chí tham gia cấp ủy trực thuộc huyện. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ và cán bộ dự nguồn giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; đồng thời cử cán bộ đi học các lớp đào tạo chuyên môn và lý luận chính trị. Chỉ đạo và tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 457 đồng chí phó bí thư, văn phòng đảng ủy cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; 4 lớp sơ cấp chính trị cho các đồng chí là Bí thư chi bộ, cấp ủy chi bộ, các đồng chí đảng viên là trưởng xóm, ủy viên ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp xã với tổng số 317 học viên. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phát triển đảng viên; chú trọng phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư, người có đạo, từ tháng 8-2020 đến tháng 6-2023 đã kết nạp được 316 đảng viên. 

Cùng với công tác tổ chức, cán bộ, Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đảng đã chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đồng thời chú trọng nắm tình hình dư luận, tổ chức kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm như: thực hiện quy chế làm việc, quản lý đất đai, ngân sách, xây dựng cơ bản... Thông qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện, kịp thời chấn chỉnh, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các sai phạm, hạn chế, thiếu sót của các tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 25 đảng viên, 26 lượt tổ chức đảng; giám sát 9 đảng viên và 12 lượt tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 3 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và tài chính Đảng đối với 11 lượt tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 4 đảng viên và 17 lượt tổ chức đảng. Công tác dân vận của Đảng bộ có nhiều đổi mới, ngày càng phát huy hiệu quả. Các hoạt động thăm hỏi các cơ sở tôn giáo, các chức sắc, chức việc các tôn giáo nhân các sự kiện, ngày lễ trọng của tôn giáo đã được quan tâm tổ chức. Tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung cho phát triển sản xuất, nhất là việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án của Tập đoàn Xuân Thiện, tạo đà phát triển lâu dài đối với kinh tế - xã hội của huyện.

Với nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, qua đánh giá, hàng năm, Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng có trên 90% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 85,5% tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt tiên tiến và tiên tiến xuất sắc; trên 90% chính quyền cơ sở đạt vững mạnh. Kết quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở Nghĩa Hưng đã làm chuyển biến khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện. Tình hình kinh tế - xã hội ổn định, tốc độ phát triển giá trị sản xuất của các ngành kinh tế đạt trên 10%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Huyện đã huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, Huyện ủy đã lãnh đạo kịp thời sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; tiến hành sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố (sau sắp xếp huyện còn 248 thôn, xóm, tổ dân phố, giảm 90 đơn vị) và sắp xếp các cơ quan, đơn vị sự nghiệp cấp huyện và đang triển khai chuẩn bị phương án sáp nhập các xã theo quy định để đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII). Những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng là nền tảng, là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com