Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ VIII-2023: Đảng bộ huyện Ý Yên: Đảng vững mạnh từ mỗi chi bộ và đảng viên (Kỳ II)

18:12, 07/06/2023

(Tiếp theo và hết)

Kết luận số 01-KL/TW (Kết luận 01) của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khẳng định: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”. Để việc thực hiện Kết luận 01 đạt hiệu quả thiết thực, huyện Ý Yên đã quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt 3 nội dung là “học tập”, “làm theo” và nêu gương cán bộ, đảng viên.

Sản xuất sản phẩm xuất khẩu tại Công ty TNHH một thành viên Dệt may Phương Lan, xã Yên Trị.
Bài và ảnh: Ngọc Ánh
Sản xuất sản phẩm xuất khẩu tại Công ty TNHH một thành viên Dệt may Phương Lan, xã Yên Trị. 

Kỳ II: Học tập và làm theo Bác: Từ nhận thức đến hành động

Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 01; tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”, chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện”... đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên toàn huyện đã triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận 01, chuyên đề toàn khóa dưới nhiều hình thức, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch như: tổ chức học tập trực tuyến; theo từng chi bộ; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở; cấp phát tài liệu… Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tiếp nhận và cấp phát hàng nghìn cuốn tài liệu học tập chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng tới các tổ chức cơ sở đảng, phục vụ kịp thời cho việc tổ chức học tập tại cơ sở. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi tập thể, cá nhân tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công việc và sinh hoạt hàng ngày; căn cứ nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực thực hiện Kết luận 01 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Gắn việc thực hiện Kết luận 01 với các quy định, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh như: Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18-2-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 9-9-2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc “Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp”… Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách cán bộ, đảng viên tạo sự chuyển biến trong tác phong, lề lối làm việc, thái độ, mối quan hệ, ứng xử của cán bộ, đảng viên, được quần chúng nhân dân ghi nhận. 

Vùng trồng rau đạt tiêu chuẩn VietGAP ở xã Yên Dương.
Vùng trồng rau đạt tiêu chuẩn VietGAP ở xã Yên Dương.

Những năm qua, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy Ý Yên đã đổi mới công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng điều kiện, như lồng ghép trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, hàng quý của chi bộ, đoàn thể. Một số trường học, địa phương đã mời các nhân chứng lịch sử tại địa phương như bác Lã Tinh Nhuệ, bác Phạm Hồng Thinh (xã Yên Tiến) - những người từng được gặp Bác Hồ khi về thăm tỉnh Nam Định vào năm 1958 và đã về Yên Tiến; bác Vũ Thị Bích Liên (thành phố Nam Định) - người vinh dự từng 3 lần được gặp Bác Hồ; các bác cựu chiến binh... nói chuyện về những kỷ niệm, bài học, lời dạy của Bác Hồ trong các buổi sinh hoạt đầu tuần của nhà trường; giao ban đoàn thể, sinh hoạt đoàn, hội... tại địa phương. Trên Trang thông tin điện tử của huyện; các trang, nhóm facebook của Ban chỉ đạo 35 huyện thường xuyên đăng tải các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01; các tấm gương điển hình tiên tiến; các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan, xây dựng các cụm pa-nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Tăng thời lượng và chất lượng các tin, bài, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm hay... Các hoạt động tuyên truyền được gắn với các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện của đất nước, địa phương. Từ đó đã góp phần làm cho tư tưởng của Bác thấm sâu vào đời sống, tạo sự đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận trong xã hội. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trong học tập và làm theo Bác. Điển hình là tham dự Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, huyện Ý Yên có gần 33 nghìn tác phẩm dự thi; trong đó tác giả Nguyễn Thị Kim Dung, giáo viên Trường Tiểu học Yên Trị đoạt giải Nhất; 2 giải Ba được trao cho ni sư Thích Đàm Ngọc, Phó Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện và tác giả Đặng Thị Thu Cúc (Trung tâm Chính trị huyện).

Đồng chí Nguyễn Huy Liệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ý Yên cho biết: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ rất quan trọng, cần thiết, là việc làm thường xuyên, liên tục, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên về Kết luận 01. Coi trọng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Quá trình thực hiện chú trọng yếu tố “làm theo” đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào đời sống tinh thần của mỗi người dân. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện và làm theo, nhất là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thế hệ trẻ. Chú trọng chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; phát hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến; uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bệnh hình thức. Thực hiện nghiêm trách nhiệm người đứng đầu ở từng cấp, ngành; chấn chỉnh lối làm việc ở các cơ quan, đơn vị, nhất là các khâu công việc tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo, xây dựng hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường trách nhiệm của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, ngành theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh

Đảng bộ huyện Ý Yên: Đảng vững mạnh từ mỗi chi bộ và đảng viên - Kỳ I: Chi bộ là hạt nhân, đảng viên là nòng cốt

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com