Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII

08:06, 10/06/2019

Ngày 10-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và cung cấp thông tin tình hình thời sự cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh. Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chủ trì hội nghị. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) trực tiếp truyền đạt các nội dung của hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" được ban hành ngày 22-10-2018. Nghị quyết nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam. Nghị quyết nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới...

 Cùng với quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về tình hình thời sự trong nước, quốc tế; đặc biệt là các vấn đề liên quan đến vấn đề an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường; công cuộc phòng, chống tham nhũng của Ðảng và Nhà nước ta; công tác đối ngoại, quan hệ hợp tác giữa nước ta với các nước trên thế giới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh nhấn mạnh: Ðể triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 68-KH/TU; trong đó, yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo vệ tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tăng cường giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, sự đồng thuận trong xã hội. Ðồng chí đề nghị, thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở tổ chức triển khai quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên; đồng thời chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình, đó là thành lập Ban Chỉ đạo 35, Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và cấp huyện; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại; tăng cường công tác chỉ đạo quản lý báo chí, xuất bản, internet và mạng xã hội. Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục để tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trường Chính trị Trường Chinh, Sở Giáo dục và Ðào tạo triển khai thực hiện giảng dạy chương trình mới các môn Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Ðảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Quy định về trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và kỷ luật phát ngôn trong đội ngũ giảng viên lý luận chính trị. Ðảng ủy Công an tỉnh tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ theo lộ trình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp ủy Ðảng, chính quyền, các cơ quan thông tin đại chúng, Trường Chính trị Trường Chinh thường xuyên làm tốt các nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường thông tin tích cực; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị; tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần coi việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung triển khai cùng quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống./.    

Tin, ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com