Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

08:06, 10/06/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

Theo đó, mục tiêu nhằm triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, nâng cao về nhận thức và ý thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các tầng lớp nhân dân; góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng bảo đảm nghiêm túc; gắn việc triển khai thi hành Luật với việc triển khai văn bản pháp luật có liên quan; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật. Tổ chức các hội nghị tập huấn hoặc hình thức tuyên truyền khác đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nâng cao nhận thức về Luật; thông tin, truyền thông nội dung của Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài phát thanh các huyện, thành phố và hệ thống đài truyền thanh cơ sở; phổ biến quy định của Luật bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với điều kiện thực tế theo từng đối tượng ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiến hành rà soát các văn bản do HĐND, UBND tỉnh đã ban hành về tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để ban hành mới, bảo đảm phù hợp với Luật Phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo Luật Phòng, chống tham nhũng như: công khai, minh bạch trong việc kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý tham nhũng. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trong thực thi Luật Phòng, chống tham nhũng.

Công tác triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng phải được hoàn thành trước ngày 1-7-2019 (ngày Luật có hiệu lực thi hành) để Luật được thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh ngay từ ngày đầu có hiệu lực thi hành./.

Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com