Khôi phục và phát triển KT-XH giai đoạn 1976-1980, tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, góp phần bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa - Kỳ 1

05:04, 14/04/2016

[links()]

    Sau 21 năm chia cắt hai miền Nam, Bắc, để đáp ứng nguyện vọng thiết tha của nhân dân và thực hiện thống nhất nước nhà về mặt nhà nước, ngày 25-4-1976, cử tri cả nước đã nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất. Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá V thắng lợi biểu thị hùng hồn ý chí của toàn dân ta đối với việc xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá VI đã quyết định lấy tên nước là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ đô là Hà Nội.

    Bước vào giai đoạn mới, thực hiện kế hoạch 5 năm 1976-1980, với vị thế của tỉnh mới hợp nhất và phấn khởi chào mừng kết quả Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc, ngày 19-1-1976, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam Ninh tổ chức phiên họp đầu tiên bàn việc triển khai lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ. Hội nghị đã thống nhất phân công công tác cho các ủy viên Ban Chấp hành; đồng thời ra nghị quyết về việc ổn định tổ chức bộ máy đảng, chính quyền, đoàn thể của tỉnh, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn cách mạng mới là: “Ra sức khai thác tốt tiềm năng, tranh thủ thuận lợi khắc phục khó khăn, tăng cường đoàn kết nhân dân động viên khí thế cách mạng sôi nổi trong toàn tỉnh, đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, hoàn thiện về cải tiến quản lý cơ sở, tổ chức và phân bổ lại lao động tiến hành cơ giới hoá nông nghiệp, đưa sản xuất nông nghiệp, công nghiệp địa phương phát triển mạnh mẽ theo hướng đi lên hiện đại hoá, đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu, tăng khả năng đóng góp, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, giữ gìn trật tự trị an, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (1976-1980). Công tác hợp nhất tỉnh, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của các ty, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng trụ sở làm việc được tiến hành khẩn trương, nhanh gọn, sớm đi vào hoạt động ổn định.

    Trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm được xác định, Đảng bộ đã tập trung tổ chức quán triệt, nghiên cứu sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 23, 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong các tổ chức cơ sở đảng và trong nhân dân.

    Tỉnh ủy định hướng công tác tư tưởng, tập trung vào việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục quan điểm, tinh thần lao động mới, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng khu phố, thôn xóm văn minh; giáo dục nếp sống mới, kịp thời khắc phục các biểu hiện tư tưởng lệch lạc trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, tập trung trí tuệ góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn cách mạng mới.

    Ngày 3-2-1976, Tỉnh ủy tổ chức lễ kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Đảng và công bố ra mắt lãnh đạo cơ quan Đảng, chính quyền tỉnh Hà Nam Ninh, đồng thời phát động “Chiến dịch Hà Nam Ninh” với sáu mũi tiến công:

    - Tập trung đẩy mạnh sản xuất lúa, rau màu để có nhiều lương thực bảo đảm yêu cầu cải thiện đời sống nhân dân và đóng góp cho Nhà nước.

    - Ra sức phát triển chăn nuôi lợn, gà, vịt, trâu, bò... đưa chăn nuôi thành ngành sản xuất chính và phát triển toàn diện.

    - Tích cực sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

    - Quyết tâm đẩy mạnh hoàn chỉnh hệ thống thuỷ nông, tạo điều kiện để thực hiện cơ giới hoá nông nghiệp và xây dựng cơ bản, phục vụ sản xuất và đời sống.

    - Thực hiện tốt “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ, mừng đất nước thống nhất, mừng tỉnh mới Hà Nam Ninh”.

    - Tăng cường công tác quốc phòng và trật tự trị an, gắn liền với cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh, rèn luyện con người mới xã hội chủ nghĩa.

    Khẩu hiệu của chiến dịch là: “Tất cả cho sản xuất, tất cả cho chiến dịch Hà Nam Ninh toàn thắng”.

    Để hoàn thành nhiệm vụ, Tỉnh ủy xác định ba khâu quyết định:

    - Phát động phong trào quần chúng thi đua sôi nổi, mạnh mẽ liên tục và rộng khắp trong toàn tỉnh, đẩy mạnh lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm.

    - Làm tốt công tác đẩy mạnh sản xuất, cải tiến một bước quản lý nông nghiệp và trong các ngành kinh tế khác theo hướng tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.

    - Tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao sự lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 23 của Trung ương.

    Chào mừng tỉnh mới được thành lập và hưởng ứng “Chiến dịch Hà Nam Ninh”, trong tháng 1 và 2-1976, nhân dân toàn tỉnh đã tập trung cho sản xuất đông xuân, phấn đấu cấy hết diện tích lúa xuân trong điều kiện khó khăn, rét đậm kéo dài, nhiều trà mạ bị chết. Huyện Hải Hậu, Nam Ninh là hai đơn vị đi đầu, cấy đạt 90% diện tích.

(Còn nữa)BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com