Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

08:06, 16/06/2021

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Đảng, Nhà nước, đoàn thể theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng đã đem lại hiệu quả thiết thực. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định tiếp nhận thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.  Bài và ảnh: Văn Trọng
Cán bộ, nhân viên Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định tiếp nhận thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể theo tinh thần các Nghị quyết số 39-NQ/TW (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng đến nay trên địa bàn đã tinh giản được 225 đầu mối cấp phòng; với 218 cấp trưởng, 62 cấp phó phòng; 26 đơn vị chuyển sang tự chủ kinh phí, giải thể 8 đơn vị; tinh giản 3.968 biên chế (bằng 12,61%)… Trong đó, đã đưa vào vận hành mô hình văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; hợp nhất Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã giúp tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Cùng với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, để xây dựng đội ngũ CBCCVC đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, tỉnh đã đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức. Trong đó, tỉnh đã hoàn thành xây dựng đề án vị trí việc làm và bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp và đang thực hiện phân cấp trong tuyển dụng và quản lý CBCCVC. Cụ thể, UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng công chức, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyển dụng viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Công chức, viên chức được tuyển dụng qua các hình thức thi tuyển, xét tuyển và tuyển đặc biệt không qua thi tuyển. Việc tuyển dụng được thực hiện theo quy định của Luật CBCCVC và văn bản hướng dẫn, đáp ứng yêu cầu của tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh công bằng. Điểm mới trong công tác tuyển dụng của tỉnh là đưa việc tiếp nhận đăng ký dự tuyển ra Trung tâm Hành chính công của tỉnh; cá nhân người dự tuyển chỉ cần lập1 phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29-11-2018 của Chính phủ và nộp về Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoặc nộp qua bưu điện để đảm bảo nguyên tắc “Công khai, minh bạch, công bằng, khách quan” ngay từ khâu đầu tiên trong công tác tuyển dụng. Công tác đánh giá, phân loại CBCCVC được thực hiện nghiêm túc. UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đánh giá, phân loại CBCCVC thuộc thẩm quyền đơn vị quản lý. Đối với cán bộ, công chức cấp xã, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản hướng dẫn đánh giá, phân loại. Hàng năm, UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC; trong đó xác định cụ thể mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng và các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả; quan tâm đào tạo bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý. Từ năm 2020 đến nay, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng đến nay Sở Nội vụ phối hợp với các ngành chức năng mở 45 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho tổng số 3.823 học viên. Trong đó mở 3 lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ làm công tác địa chính, môi trường, 14 lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác cải cách hành chính cho công chức làm việc tại bộ phận “một cửa” cấp huyện, cấp xã, 7 lớp chuyên viên, 1 lớp chuyên viên chính, 1 lớp tập huấn cho đoàn viên thanh niên tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, 6 lớp về công tác văn thư lưu trữ, 1 lớp công tác thi đua khen thưởng, 2 lớp công tác Tôn giáo, 10 lớp về công tác quản lý công chức, viên chức. Đặc biệt, để phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức gần 100 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho hàng nghìn lượt thành viên ủy ban bầu cử các cấp, bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, đúng luật và thành công tốt đẹp. Ngoài ra, UBND tỉnh tăng cường các giải pháp nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ đối với đội ngũ CBCCVC.

Hiện nay tỉnh đang chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh giai đoạn 2020-2030. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyển dụng, thi tuyển công chức, viên chức theo hình thức thi tuyển cạnh tranh đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng; thực hiện việc thi tuyển cạnh tranh các chức danh lãnh đạo quản lý từ cấp phòng trở lên tại các cơ quan, đơn vị để lựa chọn được đúng người có đủ năng lực, phẩm chất để tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo. Tăng cường thực hiện phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, CBCCVC, người lao động phù hợp với thực tiễn và các quy  định hiện hành. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC gắn với vị trí việc làm. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ; phân định rõ trách nhiệm cá nhân của từng CBCCVC trong cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính./.

Bài và ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com