Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

06:03, 22/03/2021

LTS: Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, kỳ họp đã xem xét và thông qua các Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình. Báo Nam Định điện tử xin giới thiệu một số Nghị quyết của kỳ họp:

NGHỊ QUYẾT

Về vic xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tnh khóa XVIII, nhim kỳ 2016-2021

(Số: 02/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2021)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 18-3-2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử đối với ông Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn tất thủ tục, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ mười bảy thông qua ngày 18-3-2021./.

CHỦ TỊCH
Lê Quốc Chỉnh 

 


 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com