Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

06:03, 22/03/2021

(Số: 03/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2021)  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ M
ƯỜI BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;

Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 18 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử đối với các ông (bà) có tên sau đây đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Bà Hà Lan Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương.

2. Ông Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn tất thủ tục, đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ mười bảy thông qua ngày 18 tháng 3 năm 2021./.

CHỦ TỊCH
Lê Quốc ChỉnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com