Nghị quyết về việc xác nhận kết qua bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

06:03, 22/03/2021

(Số: 05/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2021)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND;

Căn cứ kết quả bầu cử tại biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 18-3-2021.

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận kết quả bầu cử đối với ông Đinh Xuân Hùng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định bầu giữ chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ mười bảy thông qua ngày 18 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Lê Quốc Chỉnh

                                                        

 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com