Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ nguồn vốn vay kinh phí sự nghiệp và kế hoạch vốn vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020

10:12, 18/12/2020

(Số: 60/NQ-HĐND, ngày 8 tháng 12 năm 2020)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;  

Căn cứ Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2020  của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 156/NQ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về việc điều chỉnh dự toán vay từ nguồn vốn nước ngoài cho vay lại năm 2020 của một số địa phương;

Căn cứ Văn bản số 15348/BTC-QLN ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc tách số giao dự toán nguồn vốn vay và viện trợ kinh phí sự nghiệp tại Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Văn bản số 988/DANN-LCASP ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ban quản lý Dự án Hỗ trợ nông nghiệp Các bon thấp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ghi thu ghi chi bổ sung cho chi phí đã được kiểm soát chi năm 2016;

Căn cứ Văn bản số 195/ADB.84 ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Ban Quản lý dự án ADB.84 - Bộ Y tế về việc kế hoạch hoạt động và kinh phí 5 năm (giai đoạn 2017-2021) tỉnh Nam Định;

Xét Tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ nguồn vốn vay kinh phí sự nghiệp và kế hoạch vốn vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.      

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh, bổ sung phân bổ nguồn vốn vay kinh phí sự nghiệp và kế hoạch vốn vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020; cụ thể như sau:

1. Đối với nguồn vốn vay kinh phí sự nghiệp:

- Điều chỉnh giảm nguồn vốn vay đã phân bổ cho Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020, số tiền là 1.389.700.000 đồng.

- Bổ sung phân bổ nguồn vốn vay cho Dự án hỗ trợ nông nghiệp Các bon thấp, số tiền là 4.725.736.040 đồng.

2. Đối với kế hoạch vốn vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại:

- Phân bổ kế hoạch vốn vay cho Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (dự án LRAMP): 3.414.250.000 đồng.

- Phân bổ kế hoạch vốn vay cho Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định (dự án VILG): 5.312.750.000 đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.     

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ mười sáu thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Lê Quốc Chỉnh

 

 

.

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com