Nghị quyết về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2021

10:12, 18/12/2020

(Số: 52/NQ-HĐND, ngày 8 tháng 12 năm 2020)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021; Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Nam Định năm 2021; Công văn số 4359/BNV-TCBC ngày 20 tháng 08 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Nam Định năm 2021;

Xét Tờ trình s146/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân  tỉnh về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân  tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước năm 2021 trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện là 2.026 biên chế (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng, năm 2021 như sau:

1. Tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 30.931 người, giảm 1.107 người làm việc so với năm 2020, cụ thể như sau :

- Sự nghiệp giáo dục: 26.196 người làm việc.

- Sự nghiệp y tế: 3.445 người làm việc.

- Sự nghiệp văn hóa: 560 người làm việc.

- Sự nghiệp khác: 730 người làm việc.

2. Số lượng người làm việc trong các tổ chức Hội: 65 người, giữ nguyên như năm 2020.

3. Giáo viên mầm non hợp đồng: 864 chỉ tiêu, tăng 90 chỉ tiêu so với năm 2020.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ mười sáu thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

CHỦ TỊCH
Lê Quốc Chỉnh

--------------------------------------


 

 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com