Nghị quyết về việc thông qua cập nhật thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất quốc phòng trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định

10:12, 18/12/2020

(Số: 62/NQ-HĐND, ngày 8 tháng 12 năm 2020)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Nam Định;

Căn cứ Văn bản số 4080/VPCP-NN ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Căn cứ Văn bản số 3848/BQP-TM ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ Quốc phòng về việc đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch đất xin giao mới sử dụng vào mục đích quốc phòng trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Xét Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua cập nhật thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất quốc phòng trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ:  

Điều 1. Thông qua việc cập nhật thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất quốc phòng trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định như sau:

- Hủy bỏ nhu cầu sử dụng đất quốc phòng với diện tích 17,3 ha đất (trong tổng diện tích 20,27 ha đất thuộc hạng mục công trình xây dựng căn cứ hậu cần kỹ thuật) tại thị trấn Gôi và xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, do chưa có nhu cầu sử dụng đến năm 2020.

- Bổ sung nhu cầu sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 với diện tích 17,3 ha đất để thực hiện dự án xây dựng Đoàn trinh sát số 1 và Trung tâm huấn luyện thực hành số 1 của Bộ Tư lệnh cảnh sát biển tại xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cập nhật thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất quốc phòng vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nghĩa Hưng theo quy định và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ mười sáu thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Lê Quốc Chỉnh

 

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com