Dự thảo Báo cáo Chính trị thể hiện rõ đường lối cách mạng xuyên suốt để phát triển đất nước là: "Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội"

06:11, 08/11/2020

 

Thực tiễn Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta gần một thế kỷ qua chứng minh hùng hồn như một chân lý của thời đại: Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố đầu tiên và quyết định nhất cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng mãi mãi là niềm tin tất thắng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Chúng ta tự hào và xúc động khi nhớ lại lời dạy tâm huyết lúc sinh thời của Bác Hồ: “Với tất cả sự khiêm tốn của người cộng sản, chúng ta có thể nói rằng, Đảng ta thật vĩ đại”.

Được tiếp cận với Dự thảo Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi nhất trí cao với toàn bộ nội dung cơ bản của Dự thảo báo cáo. Các quan điểm, đường lối, nhận định trong Dự thảo báo cáo, cũng như sự trung thực, thẳng thắn và đúng mực trong đánh giá, nhận định đã tạo được niềm tin lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vào đường lối cách mạng sáng suốt của Đảng ta, tuyệt đối tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công rực rỡ và mở ra bước phát triển vượt bậc của đất nước trong giai đoạn mới. 

Dự thảo báo cáo đã thể hiện rất rõ, và có tính thuyết phục luận điểm cách mạng: Đảng ta kiên trì mục tiêu Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta luôn giữ vững tư tưởng, đường lối cách mạng xuyên suốt là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là con đường duy nhất đúng và không có con đường nào khác làm cho Tổ quốc ta hùng cường trong độc lập, tự do, nhân dân ta giàu mạnh và hạnh phúc.

Trong Dự thảo báo cáo có sự đánh giá tầm quan trọng đặc biệt, đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, coi trọng xây dựng Đảng về cả tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức, cán bộ, để Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh”, đủ năng lực gánh vác sứ mệnh thiêng liêng của Đảng là xây dựng nước Việt Nam thống nhất, độc lập, tự do, dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh. Công tác xây dựng Đảng, công tác tự phê bình và phê bình, thực hành dân chủ trong Đảng là quy luật phát triển của Đảng. Ở đây, tôi cảm nhận sâu sắc tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW năm 2019 của Bộ Chính trị và tin rằng, Chỉ thị này được thực hiện nghiêm túc sẽ là một nhân tố thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD và ĐT), đường lối đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT theo Nghị quyết 29-NQ/TW là rất đúng và kịp thời, song việc triển khai sâu rộng vào cuộc sống chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển, chưa có một triết lý giáo dục khả dĩ như một nhu cầu tự thân vận động trong lĩnh vực này. Dự thảo chưa có tính khái quát và tầm nhìn chiến lược, xu thế phát triển GD và ĐT. Trong Dự thảo, không nên dùng khái niệm “giáo dục làm người”, mà phải nói chính xác như tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW là “Phát triển năng lực”, “giáo dục nhân cách”. Những điều trên đây cần được đặc biệt nhấn mạnh bằng những biện pháp thích hợp, cụ thể.

Ngoài ra, vấn đề văn hóa xây dựng con người mới trong giai đoạn cách mạng mới cũng cần được nhấn mạnh cụ thể hơn trong Dự thảo báo cáo. Khoa học (cả khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, công nghệ) là đòn bẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Với quan điểm toàn diện về phát triển khoa học, chúng tôi mong muốn nhấn mạnh và làm rõ hơn vị trí, vai trò của khoa học xã hội và nhân văn, khoa học chính trị. Điều này trong văn hóa Việt Nam, trong xây dựng con người mới là cực kỳ quan trọng và không thể xem nhẹ.

Chúng tôi tin tưởng, Dự thảo báo cáo sẽ được hoàn thiện, trở thành Nghị quyết của Đại hội. Nghị quyết Đại hội sẽ là cơ sở, là động lực để toàn Đảng, toàn dân ta hăng hái phấn đấu vì một Việt Nam hùng cường, hội nhập và phát triển./.

PGS.TS Trần Đức Minh
Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com