Thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

07:11, 06/11/2020

Thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban TVTU đã ban hành Quyết định 157-QĐ-TU ngày 15-4-2011 về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” và nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ công tác dân vận trong toàn tỉnh; chú trọng phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Trong 10 năm qua, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực: Nhận thức của cấp uỷ và các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh về vị trí, vai trò công tác dân vận được nâng lên; sự lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; đổi mới phong cách, lề lối làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm và cán bộ Hội Nông dân xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng) tuyên truyền, vận động các hộ dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất.
Cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm và cán bộ Hội Nông dân xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng) tuyên truyền, vận động các hộ dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ban TVTU thường xuyên lãnh đạo, định hướng nội dung hoạt động và chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức thành viên cùng cấp, các cấp hội, đoàn hướng mạnh về cơ sở xây dựng sự đồng thuận trong xã hội; phát huy vai trò trong tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, triển khai đồng bộ các mặt công tác dân vận như: công tác vận động nhân dân, công tác tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và đặc biệt là công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước và chính quyền các cấp. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đề cao trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và triển khai đồng bộ các giải pháp, từng bước nâng cao chất lượng công tác dân vận. Đồng thời thường xuyên duy trì, thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp hoạt động giữa MTTQ với các tổ chức thành viên và các sở, ban, ngành, các LLTV của tỉnh nhằm phát huy hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với phát huy dân chủ ở cơ sở và xây dựng điển hình “Dân vận khéo” nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 3.545 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, trong đó có 1.081 mô hình về phát triển kinh tế, 1.081 mô hình về lĩnh vực văn hóa - xã hội, 466 mô hình về an ninh - quốc phòng và 917 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị; đặc biệt xây dựng được 683 mô hình “Dân vận khéo” tham gia xây dựng NTM. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác dân vận và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở. Bên cạnh đó, công tác dân vận của cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp đã có những chuyển biến tích cực và rõ nét. Chính quyền các cấp đã tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính; quan tâm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; thường xuyên chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong các cơ quan, đơn vị; nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Trong 4 năm qua, toàn tỉnh đã ban hành mới 935 thủ tục hành chính, bãi bỏ 714 thủ tục hành chính, sửa đổi bổ sung 770 thủ tục hành chính và công khai đầy đủ các bộ thủ tục trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố để người dân, doanh nghiệp thuận tiện tra cứu. Hiện có 17/17 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 10/10 đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” và 100% xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “Một cửa”...

Công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh ngày càng được tăng cường, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh quốc phòng, an ninh, tăng cường xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt là phát huy hiệu quả tích cực trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đã huy động các nguồn lực của tỉnh, của các địa phương và đóng góp của nhân dân kết hợp lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình... với tổng vốn huy động xây dựng NTM trong gần 9 năm qua là 21.920 tỷ đồng, trong đó cộng đồng dân cư đóng góp 3.755 tỷ đồng, vốn huy động từ các doanh nghiệp 2.613 tỷ đồng...; các hộ nông dân đã góp 2.897ha đất nông nghiệp và hiến 206ha đất thổ cư. Nam Định là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, về đích sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), thời gian tới, các cấp ủy đảng tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về việc “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới” và Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở. Các cấp chính quyền và cơ quan hành chính Nhà nước tăng cường đổi mới công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tiếp tục mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân nhằm củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước./.

Bài và ảnh: Thu ThủyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com