Thông tri về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với phong trào “An toàn trường học”

08:04, 09/04/2013

Ngày 2-4-2013, Tỉnh uỷ Nam Định đã ra Thông tri số 11-TT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với phong trào “An toàn trường học”. Nội dung như sau:

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển sâu rộng với nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, tiêu biểu là mô hình phong trào “Ba an toàn” về an ninh, trật tự; trong đó phong trào “An toàn trường học” trong các nhà trường góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của nhà trường, cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, tự giác chấp hành quy định của pháp luật, tích cực phòng ngừa, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, “Nhà trường thân thiện, học sinh tích cực”, tạo chuyển biến, đạt kết quả trong toàn tỉnh.

Tuy nhiên, phong trào “An toàn trường học” ở một số đơn vị, trường học, địa phương chưa được duy trì thường xuyên, hiệu quả chưa cao; các thế lực thù địch thường lợi dụng đối tượng là học sinh, sinh viên để kích động gây mất ổn định về an ninh, trật tự với nhiều phương thức. Công tác giáo dục hình thành nhân cách, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận học sinh, sinh viên còn hạn chế; tình hình tội phạm và tai, tệ nạn xã hội, vi phạm trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông thuộc đối tượng trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh vẫn có xu hướng phức tạp, gia tăng, có những vụ việc nghiêm trọng.

Nhằm quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 26-12-2012 của Ban TVTU về lãnh đạo công tác an ninh, trật tự năm 2013; đẩy mạnh các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình phong trào “An toàn trường học”. Ban TVTU yêu cầu các cấp uỷ Đảng lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

2- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng phong trào “Ba an toàn” về an ninh, trật tự, nhất là mô hình an toàn trường học. Tăng cường xã hội hoá công tác an ninh trật tự, gắn kết chặt chẽ giữa 3 môi trường: nhà trường - gia đình - xã hội trong quản lý, giáo dục và phòng ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên. Hằng năm, phát động phong trào thi đua xây dựng nhà trường, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27-4-2012 của Bộ Công an và Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22-10-2012 của UBND tỉnh.

3- Ngành Công an và GD và ĐT căn cứ tình hình thực tế, nghiên cứu tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình phong trào “An toàn trường học” và nhân điển hình giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác an ninh, trật tự giai đoạn 2003-2013 từ cơ sở, nhằm đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới.

4- Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “An toàn trường học”, Ban Thường vụ các Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai, thực hiện phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị.

Giao Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ, các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Thông tri và báo cáo kết quả về Ban TVTU để chỉ đạo.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Khắc HưngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com