Tạo chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng

05:02, 04/02/2012

Ngày 16-1-2012, BCH Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo ra chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng.

I - Ba vấn đề cấp bách trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trải qua trên 80 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo và uy tín của mình. Với bản lĩnh của một Đảng cách mạng chân chính, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, từ khi thành lập đến nay, sự lãnh đạo của Đảng luôn là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì vậy công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI diễn ra tại Thủ đô Hà Nội cuối tháng 12-2011, khi bàn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH đất nước trong xu thế hội nhập với nền kinh tế thế giới. Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước vừa có thuận lợi, thời cơ, vừa có nhiều khó khăn, thách thức. Đảng ta đang đứng trước nhiều vấn đề mới phải xử lý, không ít vấn đề lý luận và thực tiễn chưa đủ sáng tỏ cho nên ý kiến thường rất khác nhau. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ đảng viên của chúng ta còn những hạn chế, yếu kém đáng lo ngại, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, tình trạng quan liêu, xa dân, tổ chức không chặt chẽ, nhiều nguyên tắc của Đảng bị vi phạm. Đó là chưa kể các thế lực thù địch luôn tìm cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động chia rẽ nội bộ Đảng hòng làm tan rã chế độ ta. Trong tình hình ấy, nếu Đảng ta không thật vững vàng về chính trị tư tưởng, sự thống nhất cao về ý chí, hành động, không chặt chẽ về tổ chức, không được nhân dân ủng hộ thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên. Vì vậy lần này, Trung ương quyết định phải tiếp tục tiến hành củng cố, xây dựng chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực và kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, trong đó tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm, cấp bách. Một là kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Hai là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Ba là xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong ba vấn đề nêu trên, vấn đề thứ nhất là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất bởi nó xuất phát từ nguyên nhân chủ quan, những căn bệnh gốc rễ mà chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục được, đó là do không được thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện làm nảy sinh tư tưởng chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, buông lỏng các nguyên tắc xây dựng Đảng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Và một câu hỏi lớn đặt ra cũng là băn khoăn của rất nhiều đảng viên và quần chúng nhân dân: Vì sao công tác xây dựng Đảng được Trung ương rất coi trọng, đã có rất nhiều nghị quyết, chỉ thị rất đúng, rất hay, nhiều cuộc vận động sâu rộng nhưng kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu? Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tệ nạn tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả cấp cao chưa được đẩy lùi mà thậm chí ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng? Phải chăng vì việc tổ chức thực hiện Nghị quyết chưa đến nơi đến chốn, nói không đi đôi với làm, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm.

Các đảng viên lão thành trong buổi gặp mặt mừng Xuân mới Nhâm Thìn do Thành ủy Nam Định tổ chức.
Các đảng viên lão thành trong buổi gặp mặt mừng Xuân mới Nhâm Thìn do Thành ủy Nam Định tổ chức.

II - Phê bình, tự phê bình - giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên

Ngay sau Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nghị quyết đã nhận được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những đảng viên cao tuổi, các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, những người gắn bó máu thịt với Đảng từ những ngày cách mạng còn non trẻ. Đồng chí Phạm Văn Tắc - Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, ở tổ 10 - phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định bày tỏ: Khi được biết Trung ương vừa ban hành Nghị quyết riêng về những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, là những đảng viên cao tuổi, chúng tôi thấy rất phấn khởi và bày tỏ sự ủng hộ cao đối với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặc biệt là những quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị: Đây là vấn đề khó nhưng không thể không làm! Nó đòi hỏi toàn Đảng phải nỗ lực rất cao, mỗi tập thể và cá nhân phải có quyết tâm lớn với những biện pháp thật kiên quyết. Tôi nghĩ Nghị quyết đã đi đúng và trúng vào những vấn đề yếu kém Đảng ta đang mắc phải hiện nay, Nghị quyết đã đánh giá đúng thực trạng tình hình và đưa ra 4 nhóm giải pháp rất cụ thể để triển khai thực hiện; trong đó tôi đồng tình cao với nhóm giải pháp đầu tiên là nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Đây cũng là vấn đề được nhiều đảng viên quan tâm, bởi “cán bộ là gốc của mọi phong trào”. Nói như lời Tổng Bí thư: Tự phê bình và phê bình là khâu mấu chốt nhất nhưng thực hiện cũng có nhiều khó khăn nhất bởi nó đòi hỏi mỗi người phải tự phân tích, mổ xẻ những ưu khuyết điểm của chính mình, phải nhận xét đánh giá về người khác. Thực tế cho thấy muốn tự phê bình và phê bình có hiệu quả, điều quan trọng là phải phát huy dân chủ trong Đảng, người đứng đầu phải gương mẫu, phải có các hình thức dân chủ để quần chúng đóng góp phê bình và cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn. Phải xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, duy trì nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nơi nào để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, trước hết người đứng đầu địa phương, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm, mạnh dạn xử lý nghiêm các sai phạm. Thực tế trong thời gian qua, qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi thấy rất nhiều vụ việc tham nhũng, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm nhưng không thấy xử lý hoặc xử lý không đến nơi đến chốn, nhất là không thấy trách nhiệm của những người lãnh đạo, quản lý trực tiếp những cá nhân sai phạm đó, từ đó gây ra tâm lý bất bình trong nhân dân và không có tác dụng giáo dục răn đe, ngăn chặn những hành vi sai phạm tương tự.

Cùng với suy nghĩ đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Hoài, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, chi uỷ viên chi bộ số 6, Đảng bộ phường Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định chia sẻ: Ngay khi Trung ương chưa ban hành Nghị quyết mà mới đưa vấn đề chỉnh đốn Đảng ra bàn thảo tại hội nghị, cán bộ, đảng viên trong chi bộ chúng tôi đã rất quan tâm và đón chờ Nghị quyết ra đời. Chúng tôi hoàn toàn đồng tình và tin tưởng vào chủ trương đúng đắn trên vì thấy trong thực tế, công tác xây dựng Đảng, giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên ở nhiều lúc nhiều nơi đang bị buông lỏng. Vì vậy vấn đề chúng tôi quan tâm nhất là công tác rèn luyện, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định trước mọi khó khăn thử thách và mọi cám dỗ vật chất, nói phải đi đôi với làm, bên cạnh đó phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực công tác tốt mới có thể hoàn thành tốt trách nhiệm trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Thực tế tại phường nơi tôi đang sinh sống, trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, đổi mới nếp nghĩ, cách làm nên Đảng bộ, chính quyền đã đưa phường từ một đơn vị yếu kém, một tụ điểm nhức nhối về tệ nạn ma tuý của Thành phố Nam Định trở thành một phường tiên tiến xuất sắc. Lần này Trung ương nhấn mạnh là những vấn đề cấp bách nghĩa là đã ở mức độ nghiêm trọng cần có những giải pháp quyết liệt để kịp thời sửa chữa, khắc phục. Chủ trương đã có, vấn đề ở đây là phải triển khai tổ chức thực hiện sao cho có hiệu quả để Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo ra sự chuyển biến thực chất cho công cuộc chỉnh đốn Đảng hiện nay. Với trách nhiệm là cấp uỷ viên làm công tác tuyên giáo ở cơ sở, tôi thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền để mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nơi tôi sinh sống cùng hiểu và tham gia thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả.

Có thể khẳng định với những giải pháp hết sức cụ thể và quyết liệt nêu ra trong Nghị quyết đã thể hiện sự quyết tâm cao của Trung ương trong việc khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Nhiệm vụ còn lại của các cấp uỷ cần tổ chức tốt việc quán triệt sâu rộng các nội dung Nghị quyết để toàn Đảng, toàn dân, nhất là cán bộ, đảng viên thống nhất nhận thức về thực trạng, tình hình, đặc biệt là nguyên nhân của những hạn chế yếu kém để có những hành động thiết thực đưa Nghị quyết vào cuộc sống, trước mắt tổ chức thực hiện trong toàn Đảng đợt tự phê bình và phê bình với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh. Đi đôi với giáo dục, thuyết phục, tự phê bình và phê bình cũng cần kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hoá, biến chất, đi ngược lại với mục tiêu lý tưởng của Đảng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên. Khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng đạo đức, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải tự rèn luyện làm trong sạch bản thân, trau dồi đạo đức cách mạng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm, thực sự là những tấm gương sáng để quần chúng học tập noi theo.

Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, muốn có được sức mạnh và uy tín thì Đảng phải tự rèn luyện, củng cố, tự chỉnh đốn mà cụ thể là mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, thấy được đầy đủ trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân để tự giác làm. Nếu mỗi người tự chỉnh đốn mình trước thì cả tổ chức sẽ chuyển biến tốt./.

Bài và ảnh: Phương MaiBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com