Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 huyện Trực Ninh

05:04, 14/04/2022

Ngày 14-4, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QPAN) tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3 cho 80 học viên là trưởng, phó các phòng, ban và lãnh đạo một số xã, thị trấn huyện Trực Ninh năm 2022.

Từ ngày 14-4 đến 27-4, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng được nghiên cứu, học tập các chuyên đề tập trung vào các nội dung: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QPAN; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ... làm cơ sở để tham mưu chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng khu vực phòng thủ ở địa phương ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thông qua khóa học, các học viên tiếp thu kiến thức để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhất là về lĩnh vực QPAN; vận dụng kiến thức vào công tác chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả các tình huống về QPAN, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn./.

Hoàng TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com