Hải Hậu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá XI)

11:31, 19/04/2024

Ngày 19-4, Huyện uỷ Hải Hậu tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá XI) về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông đến dự.

Quang cảnh hội nghị. DT
Quang cảnh hội nghị.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trên địa bàn huyện Hải Hậu có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng. Tư duy lý luận về văn hóa có bước phát triển; nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng đất nước của các cấp, các ngành và toàn xã hội được nâng cao. Sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng; công nghệ thông tin, nhất là thông tin đại chúng, có bước phát triển mạnh mẽ. Các phong trào, hoạt động văn hoá ngày càng lan toả sâu rộng, phát huy được truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được chấn chỉnh, có nhiều tiến bộ. Công tác xã hội hóa nguồn lực đầu tư, xây dựng thiết chế văn hoá được đẩy mạnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng. Nhiều di sản văn hóa được bảo tồn, tôn tạo và phát huy; nhiều phong tục, tập quán được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được quan tâm. Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế có bước chuyển biến tích cực. Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; bổ sung, hoàn thiện hệ thống giải pháp thực hiện nhiệm vụ về văn hóa; quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; khơi dậy và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống quê hương, góp phần xây dựng hình ảnh, con người Hải Hậu văn minh, thân thiện, nghĩa tình, có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.

Thời gian tới, huyện Hải Hậu tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Theo đó, mục tiêu đề ra: Phát triển văn hóa, xây dựng con người Hải Hậu từng bước hoàn thiện theo các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam, xây dựng hình ảnh Hải Hậu văn minh, thân thiện. Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong cộng đồng dân cư, xóm, làng, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong mỗi gia đình. Đầu tư xây dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hoá. Phát triển công nghiệp văn hóa, đầu tư phát triển một số ngành, nghề có lợi thế và tiềm năng như: nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, truyền thanh, du lịch văn hóa…  Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Phát triển du lịch huyện đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Xây dựng, hoàn thiện giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của mảnh đất, con người Hải Hậu, đưa huyện tiếp tục trở thành điểm sáng về văn hoá, giữ vững truyền thống đơn vị điển hình văn hóa - thông tin cấp huyện của cả nước./.

Tin, ảnh: Khánh DũngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com